SFS 2022:29 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen / SFS 2022:29 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i samma lag
SFS2022-29.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om dels fortsatt giltighet av lagen (2020:526) om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen, dels ändring i

samma lag

Utfärdad den 20 januari 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2020:526) om till-
fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen2, som gäller till utgången av
januari 20223,

dels att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2022,
dels att 12 § ska upphöra att gälla,
dels att 3, 4, 7, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse.

3 § Den som driver ett serveringsställe ska vidta lämpliga åtgärder för att
förhindra smittspridning i serveringsställets lokaler och inom tillhörande
områden utomhus som besökare har tillträde till. Verksamheten ska så långt
som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor
kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om

den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över
entréområdet.

4 § Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskydds-
området utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av
10 § följs.

Länsstyrelsen ska ge länets kommuner stöd, råd och vägledning.

7 § Den nämnd som avses i 4 § får i sin tillsynsverksamhet besluta de före-
lägganden och förbud som behövs för tillsynen och för att de föreskrifter
som har meddelats med stöd av 10 § ska följas.

Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Beslut enligt denna lag gäller omedelbart om inte något annat anges i

beslutet.

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att den som driver ett serveringsställe ska vidta smitt-
skyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

1. begränsning av antalet besökare,
2. minsta avstånd mellan besökare,
3. begränsning av öppettider, eller

1 Prop. 2021/22:69, bet. 2021/22:SoU9, rskr. 2021/22:128.
2 Senaste lydelse av 12 § 2021:7.
3 Lagens giltighetstid senast förlängd 2021:860.

SFS

2022:29

Publicerad
den

21 januari 2022

background image

2

SFS

2022:29

4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Föreskrifter som meddelas med stöd av första stycket får inskränkas till

att gälla inom ett visst geografiskt område.

11 §4 Föreskrifter enligt 10 § får meddelas endast om det är nödvändigt
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Föreskrifterna får inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med

hänsyn till faran för människors liv och hälsa.

Föreskrifterna bör utformas med beaktande av risken för smittspridning i

olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i dessa verksam-
heter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Johanna Mihaic
(Socialdepartementet)

4 Senaste lydelse 2021:7.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.