SFS 2021:4 Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 / SFS 2021:4 Lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
SFS2021-4.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om särskilda begränsningar för att förhindra spridning

av sjukdomen covid-19

Utfärdad den 8 januari 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll och syfte
1 §
I denna lag finns bestämmelser om särskilda begränsningar för att för-
hindra spridning av sjukdomen covid-19.

Förhållandet till annan lagstiftning
2 §
Denna lag gäller utöver smittskyddslagen (2004:168) och ordnings-
lagen (1993:1617).

Skyldighet att förebygga smittspridning
3 §
Var och en ska genom uppmärksamhet och rimliga försiktighets-
åtgärder medverka till att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

4 § Den som bedriver eller ansvarar för en sådan verksamhet som avses i
7�11 §§ ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verk-
samheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel
undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert
avstånd från varandra.

Särskilda begränsningar för att förhindra smittspridning
5 §
Särskilda begränsningar avseende följande verksamheter och platser
får införas genom föreskrifter enligt 7�11 och 14 §§ eller genom beslut i
enskilda fall enligt 16 §:

1. allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,
2. gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker,

campingplatser och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet som är
öppna för allmänheten,

3. köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra

handelsplatser som är öppna för allmänheten,

4. kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, och
5. platser för privata sammankomster.
Användningen av platser dit allmänheten har tillträde får begränsas

genom föreskrifter enligt 12�14 §§.

1 Prop. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159.

SFS

2021:4

Publicerad
den

9 januari 2021

background image

2

SFS

2021:4

Allmänna förutsättningar för särskilda begränsningar
6 §
Föreskrifter och beslut om särskilda begränsningar får meddelas
endast om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19.

Föreskrifterna och besluten får inte vara mer långtgående än vad som är

försvarligt med hänsyn till faran för människors liv och hälsa.

Föreskrifterna och besluten bör utformas med beaktande av risken för

smittspridning i olika typer av verksamheter och förutsättningarna för att i
dessa verksamheter vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

Bemyndiganden att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar
Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst
eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617) ska
vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

1. begränsning av antalet deltagare,
2. minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser,
3. begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, med-

dela föreskrifter om att allmänna sammankomster och offentliga tillställ-
ningar inte får hållas.

Platser för fritids- eller kulturverksamhet
8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritids-
eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter
får innebära krav på

1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, med-

dela föreskrifter om att platser för fritids- eller kulturverksamhet ska hållas
stängda.

Handelsplatser
9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en handelsplats ska
vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, med-

dela föreskrifter om att handelsplatser ska hållas stängda.

Kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flyg-
trafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas
av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder.
Sådana föreskrifter får innebära krav på

background image

3

SFS

2021:4

1. begränsning av antalet personer på färdmedel,
2. begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är av-

sedda att användas av resenärer,

3. begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, med-

dela föreskrifter om att kollektivtrafik och inrikes flygtrafik inte får be-
drivas.

Platser för privata sammankomster
11 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom
ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt
eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställ-
ning eller någon annan liknande privat sammankomst. Sådana föreskrifter
får innebära krav på

1. begränsning av antalet deltagare,
2. begränsning av tiden för sammankomsten, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Regeringen får, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, med-

dela föreskrifter om förbud mot sådan användning och upplåtelse som avses
i första stycket.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om sådana serveringsställen

som avses i lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serve-
ringsställen.

Förbud mot att samlas i ett sällskap av en viss storlek
12 § Regeringen får meddela föreskrifter om förbud mot att samlas i ett
sällskap av en viss storlek på platser dit allmänheten har tillträde.

Sådana föreskrifter får inte innebära ett förbud som omfattar sällskap som

tillhör samma hushåll. Föreskrifterna får inte heller innebära ett förbud som
omfattar sammankomster som med hänsyn till syftet med sammankomsten
och övriga omständigheter är befogade.

Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
13 § Regeringen eller den kommun som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på
någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel.

Sådana föreskrifter får inte innebära förbud mot att vistas inom områden

av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket.
Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade inskränkningar i
enskildas frihet.

Innan en kommun meddelar föreskrifter ska smittskyddsläkaren och

Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag.

Geografisk inskränkning
14 § Föreskrifter som meddelas med stöd av 7�12 §§ får inskränkas till att
gälla inom ett visst geografiskt område.

background image

4

SFS

2021:4

Föreskrifter som ska underställas riksdagen
15 § En föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen har med-
delat med stöd av 7 § andra stycket, 8 § andra stycket, 9 § andra stycket,
10 § andra stycket, 11 § andra stycket eller 12 § ska underställas riksdagens
prövning inom en vecka från den dag då föreskriften beslutades.

En föreskrift som innebär att ett förbud eller en nedstängning helt eller

delvis upphör att gälla, behöver inte underställas riksdagens prövning.

Beslut om särskilda begränsningar i enskilda fall
16 §
Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om sådana särskilda begräns-
ningar som avses i 7�11 §§.

Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.

Tillsyn och befogenheter
17 §
Länsstyrelsen utövar tillsyn över att föreskrifter som har meddelats
med stöd av 7�11 §§ och beslut enligt 16 § följs.

18 § På begäran av länsstyrelsen ska den som bedriver eller ansvarar för
en sådan verksamhet som avses i 7�11 §§ lämna de upplysningar och hand-
lingar som behövs för tillsynen. Länsstyrelsen har rätt att få tillträde till
lokaler, områden och utrymmen där verksamheten bedrivs.

19 § Polismyndigheten ska på begäran lämna länsstyrelsen den hjälp som
behövs vid tillämpningen av 18 §.

En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan vidtas utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

20 § Länsstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för tillsynen
och för att föreskrifter som har meddelats med stöd av 7�11 §§ och beslut
enligt 16 § ska följas.

Länsstyrelsen ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren.
Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

21 § Polismyndigheten får ställa in eller upplösa en allmän sammankomst
eller offentlig tillställning som hålls i strid med en föreskrift som har med-
delats med stöd av 7 § eller ett beslut enligt 16 §.

En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas endast

om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra
fortsatta överträdelser av föreskriften eller beslutet.

Om Polismyndigheten har beslutat att ställa in eller upplösa en allmän

sammankomst eller offentlig tillställning, får en polisman avvisa eller av-
lägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet ska
uppnås. Polismyndigheten får också, om det är nödvändigt för att syftet med
beslutet ska uppnås, förbjuda tillträde till ett visst område eller utrymme.

22 § Om det behövs för att en föreskrift som har meddelats med stöd av
10 § eller ett beslut enligt 16 § ska kunna följas, får tillträde vägras till

1. färdmedel i kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik, och
2. lokaler och områden som är avsedda att användas av resenärer i kollek-

tivtrafik eller flygtrafik.

background image

5

SFS

2021:4

Den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flygtrafik eller ansvarar för

lokaler eller områden som är avsedda att användas av resenärer i kollektiv-
trafik eller flygtrafik får ge resenärer och andra personer de anvisningar och
tillsägelser som behövs för att föreskrifterna och besluten ska kunna följas.
Den som inte följer en anvisning eller tillsägelse är skyldig att på uppmaning
lämna ett färdmedel, en lokal eller ett område.

Om den som har vägrats tillträde eller uppmanats att lämna ett färdmedel,

en lokal eller ett område inte gör som han eller hon blir tillsagd, får en polis-
man, en ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordnings-
tjänst vid järnvägssystem avvisa eller avlägsna honom eller henne.

När beslut får verkställas
23 §
Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 21 § gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Straff
24 §
Den som bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 12
eller 13 § döms till penningböter.

�verklagande
25 §
Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 20 §§ och Polismyndighetens
beslut enligt 21 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra
beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.
2. Lagen upphör att gälla vid utgången av september 2021.
3. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för ärenden och mål om

tillsyn som har inletts före upphävandet.

På regeringens vägnar

STEFAN L�FVEN

LENA HALLENGREN
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.