SFS 2022:30 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma lag

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 / SFS 2022:30 Lag om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, dels ändring i samma lag
SFS2022-30.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om dels fortsatt giltighet av lagen (2021:4) om särskilda

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen

covid-19, dels ändring i samma lag

Utfärdad den 20 januari 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2021:4) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, som gäller
till utgången av januari 20222,

dels att lagen ska fortsätta att gälla till utgången av maj 2022,
dels att 12, 13, 15 och 24 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 12, 13, 15 och 24 §§ ska utgå,
dels att 5, 7�11 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

5 §3 Särskilda begränsningar avseende följande verksamheter och platser
får införas genom föreskrifter enligt 7�11 och 14 §§ eller genom beslut i
enskilda fall enligt 16 §:

1. allmänna sammankomster och offentliga tillställningar,
2. gym- och sportanläggningar, badhus, bibliotek, museer, djurparker,

campingplatser och andra platser för fritids- eller kulturverksamhet som är
öppna för allmänheten,

3. köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker, serviceinrättningar och andra

handelsplatser som är öppna för allmänheten,

4. kollektivtrafik och inrikes flygtrafik, och
5. platser för privata sammankomster.

7 §4 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att den som anordnar en sådan allmän sammankomst
eller offentlig tillställning som omfattas av ordningslagen (1993:1617) ska
vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

1. begränsning av antalet deltagare,
2. minsta avstånd mellan deltagare med anvisade platser,
3. begränsning av tiden för sammankomsten eller tillställningen, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

8 §5 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en plats för fritids-

1 Prop. 2021/22:69, bet. 2021/22:SoU9, rskr. 2021/22:128.
2 Lagens giltighetstid senast förlängd 2021:861.
3 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
4 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
5 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.

SFS

2022:30

Publicerad
den

21 januari 2022

background image

2

SFS

2022:30

eller kulturverksamhet ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter
får innebära krav på

1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

9 §6 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om att den som bedriver verksamhet på en handelsplats
ska vidta smittskyddsåtgärder. Sådana föreskrifter får innebära krav på

1. begränsning av antalet besökare,
2. begränsning av öppettider, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

10 §7 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att den som bedriver kollektivtrafik eller inrikes flyg-
trafik eller ansvarar för lokaler eller områden som är avsedda att användas
av resenärer i kollektivtrafik eller flygtrafik, ska vidta smittskyddsåtgärder.
Sådana föreskrifter får innebära krav på

1. begränsning av antalet personer på färdmedel,
2. begränsning av antalet personer i lokaler eller på områden som är av-

sedda att användas av resenärer,

3. begränsning av den tid under vilken trafiken bedrivs, eller
4. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.

11 §8 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om att smittskyddsåtgärder ska vidtas av den som, inom
ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt
eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme för en tillställ-
ning eller någon annan liknande privat sammankomst. Sådana föreskrifter
får innebära krav på

1. begränsning av antalet deltagare,
2. begränsning av tiden för sammankomsten, eller
3. andra åtgärder för att förhindra smittspridning.
Första stycket gäller inte i fråga om sådana serveringsställen som avses i

lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

14 § Föreskrifter som meddelas med stöd av 7�11 §§ får inskränkas till att
gälla inom ett visst geografiskt område.

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Johanna Mihaic
(Socialdepartementet)

6 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
7 �ndringen innebär att andra stycket tas bort.
8 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.