SFS 2022:1257 Lag om tobaksfria nikotinprodukter

SFS2022-1257.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2

3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om tobaksfria nikotinprodukter

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens syfte och innehåll
1 §
Denna lag syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som
är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

2 § Denna lag innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav,
försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

Uttryck i lagen
3 §
I denna lag avses med

1. tobaksfri nikotinprodukt: en produkt utan tobak som innehåller nikotin

för konsumtion,

2. detaljhandel: försäljning till konsumenter,
3. försäljningsställe: ett fysiskt försäljningsställe eller en webbplats för

detaljhandel,

4. fysiskt försäljningsställe: en viss lokal eller ett annat avgränsat ut-

rymme för detaljhandel.

Förhållandet till andra lagar
4 §
Denna lag ska inte tillämpas på

1. produkter som omfattas av lagen (2018:2088) om tobak och liknande

produkter,

2. produkter som är klassificerade som narkotika enligt narkotikastraff-

lagen (1968:64) eller som hälsofarliga varor enligt lagen (1999:42) om
förbud mot vissa hälsofarliga varor, eller

3. läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läke-

medelslagen (2015:315) eller lagen (2021:600) med kompletterande
bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.

Produktanmälan

5 § Tillverkare och importörer ska till Folkhälsomyndigheten anmäla alla
tobaksfria nikotinprodukter som de avser att tillhandahålla konsumenter på
marknaden. En ny anmälan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av
produkten. Anmälan ska lämnas in senast sex månader innan produkten är
avsedd att tillhandahållas konsumenter på marknaden. Anmälan ska även

1 Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443.

SFS

2022:1257

Publicerad
den

6 juli 2022

background image

2

SFS

2022:1257

göras när produkten återkallas från marknaden av tillverkaren eller
importören.

Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas konsumenter på

marknaden om en sådan anmälan inte har gjorts. Detsamma gäller om an-
mälan inte uppfyller de föreskrifter om produktanmälan som har meddelats
med stöd av 48 § 1.

Produktkrav
6 §
Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för
att produkterna uppfyller de krav som följer av föreskrifter om innehåll och
utformning som har meddelats med stöd av 48 § 2.

Tobaksfria nikotinprodukter som inte uppfyller kraven får inte till-

handahållas konsumenter på marknaden.

Märkning
7 §
Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en
innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverk-
ningar (hälsovarning).

Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ansvarar för att

förpackningarna uppfyller kraven i första stycket.

Om en förpackning inte uppfyller kraven, får produkten inte tillhanda-

hållas konsumenter på marknaden. Detsamma gäller om innehållsdeklara-
tionen eller hälsovarningen inte uppfyller de föreskrifter om innehåll och
utformning som har meddelats med stöd av 48 § 3 och 4.

8 § Märkningen på tobaksfria nikotinprodukter eller på sådana produkters
förpackningar får inte

1. antyda att en viss tobaksfri nikotinprodukt är mindre skadlig än andra

sådana produkter, eller

2. likna ett livsmedel eller en kosmetisk produkt.

Marknadsföring
9 §
Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter
ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder
får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria
nikotinprodukter.

Hänvisning till produktens smak får endast göras om det är motiverat av

konsumentens behov av produktinformation.

Marknadsföringen får inte riktas särskilt till eller skildra barn eller ung-

domar som inte har fyllt 25 år.

10 § En hälsovarning ska på ett tydligt sätt återges vid marknadsföring av
tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter genom kommersiella annonser
i

1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfri-

hetsförordningen är tillämplig,

2. andra tryckta skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig,

eller

3. informationssamhällets tjänster.
Om det finns flera hälsovarningar, ska minst en av dem återges. Vid

upprepad annonsering ska de olika hälsovarningarna användas omväxlande
och om möjligt i lika stor omfattning.

background image

3

SFS

2022:1257

Första stycket 2 gäller inte marknadsföring inne på fysiska försäljnings-

ställen.

11 § Det är förbjudet att marknadsföra tobaksfria nikotinprodukter till
konsumenter genom kommersiell reklam i tv-sändningar, beställ-tv eller
ljudradiosändningar.

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådan

reklam som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade
videor eller tv-program på plattformen.

12 § Tillverkare, partihandlare och importörer får inte sponsra evenemang
eller verksamheter dit allmänheten har tillträde om sponsringen främjar
tobaksfria nikotinprodukter.

Bestämmelser om förbud mot sponsring i tv, radio och på videodelnings-

plattformar och produktplacering i tv och på videodelningsplattformar finns
i radio och tv-lagen (2010:696).

13 § En marknadsföringsåtgärd som strider mot någon av 8�11 §§ och
12 § första stycket ska, vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknads-
föringslagen (2008:486), anses vara otillbörlig mot konsumenter. En mark-
nadsföringsåtgärd som strider mot 11 § kan medföra marknadsstörnings-
avgift enligt bestämmelserna i 29�36 §§ marknadsföringslagen.

Rapporteringsskyldighet
14 §
Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ska varje
år till Folkhälsomyndigheten lämna in

1. fullständiga uppgifter om försäljningsvolymer, och
2. uppgifter om preferenserna hos olika konsumentgrupper, inbegripet

barn eller ungdomar som inte fyllt 25 år.

Tobaksfria nikotinprodukter får inte tillhandahållas konsumenter på

marknaden om den rapporteringsskyldighet som följer av första stycket eller
av föreskrifter som har meddelats med stöd av 48 § 5 inte har uppfyllts.

Produktkontroll
15 §
Tillverkare, importörer och distributörer av tobaksfria nikotinpro-
dukter ska upprätta och upprätthålla ett system för att samla in information
om alla misstänkta skadliga effekter som dessa produkter har på människors
hälsa.

Informationen ska på begäran lämnas till Folkhälsomyndigheten.

16 § Om en tillverkare, importör eller distributör av tobaksfria nikotin-
produkter anser, eller har skäl att anta, att en sådan produkt inte är säker eller
av god kvalitet eller att den på annat sätt inte är förenlig med denna lag eller
anslutande föreskrifter, ska denne omedelbart

1. vidta de korrigerande åtgärder som är nödvändiga för att den berörda

produkten ska bli förenlig med denna lag,

2. dra tillbaka produkten, eller
3. återkalla produkten.
När en åtgärd enligt första stycket vidtas, ska Folkhälsomyndigheten

omedelbart underrättas om produktens brister, vilken åtgärd som vidtagits
och resultaten av åtgärden.

background image

4

SFS

2022:1257

Anmälan om försäljning
17 §
En näringsidkare får inte bedriva detaljhandel med tobaksfria niko-
tinprodukter utan att först ha gjort en anmälan om försäljningen.

En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet

i Sverige ska göra en anmälan till den kommun där det fysiska försäljnings-
stället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras
till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte
inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe.

Saknar näringsidkaren säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i

Sverige ska anmälan göras till Folkhälsomyndigheten.

Egenkontroll
18 §
Den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter ska
utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria
nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egen-
kontrollprogram.

Till anmälan om försäljning enligt 17 § ska egenkontrollprogrammet och

de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndig-
hetens tillsyn bifogas. �ndrade uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till
kommunen respektive Folkhälsomyndigheten.

�&lderskrav
19 §
Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas
ut i näringsverksamhet till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut
en sådan produkt ska förvissa sig om att mottagaren har uppnått den åldern.

Om det finns särskild anledning att anta att produkten är avsedd att lämnas

över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart med-

delande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria
nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

20 § Tobaksfria nikotinprodukter som säljs till konsumenter ska till-
handahållas på ett sådant sätt att det går att kontrollera mottagarens ålder.
Detta gäller även när försäljningen sker genom automat eller distansförsälj-
ning eller på liknande sätt.

21 § Tobaksfria nikotinprodukter får föras in i landet endast av den som
har fyllt 18 år.

Tillsyn
22 §
Folkhälsomyndigheten ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller
kommunens tillsyn enligt 24 § första stycket 1�4 och kommunens och
Polismyndighetens tillsyn enligt 25 §.

Konsumentverket ansvarar för tillsynsvägledning när det gäller kom-

munens tillsyn enligt 24 § andra stycket.

23 § Länsstyrelsen utövar tillsyn inom länet enligt 24 och 25 §§. I tillsynen
ingår att

1. följa kommunernas verksamhet och biträda kommunerna med in-

formation och råd, och

2. främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan till-

synsmyndigheter och andra.

background image

5

SFS

2022:1257

24 § Kommunen utövar tillsyn på fysiska försäljningsställen över att
denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller

1. produktanmälan enligt 5 §,
2. produktkrav enligt 6 §,
3. innehållsdeklaration, hälsovarning och märkning enligt 7 och 8 §§, och
4. rapporteringsskyldighet enligt 14 §.
Kommunen utövar även tillsyn på eller i anslutning till fysiska försälj-

ningsställen över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller
marknadsföring enligt 9 och 10 §§.

25 § Kommunen och Polismyndigheten utövar tillsyn över att denna lag
och anslutande föreskrifter följs när det gäller

1. anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 17 och 18 §§ när

näringsidkaren har säte eller fast försäljningsställe för näringsverksamhet i
Sverige, och

2. ålderskrav enligt 19 och 20 §§.

26 § Folkhälsomyndigheten utövar tillsyn över att denna lag och anslut-
ande föreskrifter följs när det gäller

1. produktanmälan, produktkrav, rapporteringsskyldighet och produkt-

kontroll enligt 5, 6 och 14�16 §§, i andra fall än som avses i 24 § första
stycket,

2. innehållsdeklaration, hälsovarning och märkning enligt 7 och 8 §§, i

andra fall än som avses i 24 § första stycket, och

3. anmälan om försäljning och egenkontroll enligt 17 och 18 §§ när

näringsidkaren saknar säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i
Sverige.

27 § Konsumentverket utövar tillsyn över att denna lag och anslutande
föreskrifter följs när det gäller marknadsföring enligt 9�11 §§ och 12 §
första stycket, i andra fall än som avses i 24 § andra stycket.

Vid Konsumentverkets tillsyn tillämpas bestämmelserna i marknads-

föringslagen (2008:486).

Befogenheter
28 §
En tillsynsmyndighet som anges i 24�26 §§ får i sin tillsynsverksam-
het meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att denna lag och
anslutande föreskrifter ska följas.

29 § Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kom-
munen förbjuda den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinpro-
dukter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför
ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart,
om inte något annat anges i beslutet.

Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.

30 § Om Folkhälsomyndigheten konstaterar eller har rimliga skäl att anta
att en typ av eller specifika tobaksfria nikotinprodukter kan utgöra en
allvarlig risk för människors hälsa, trots att produkten uppfyller kraven i
denna lag, får myndigheten förbjuda att produkterna tillhandahålls konsu-
menter på marknaden.

background image

6

SFS

2022:1257

Om sådana produkter har tillhandahållits konsumenter på marknaden, får

Folkhälsomyndigheten förelägga tillverkaren, importören eller distributören
av produkterna att dra tillbaka eller återkalla dessa.

31 § Beslut enligt 28 och 30 §§ får förenas med vite. Vitet får inte om-
vandlas till fängelse.

Rätt till upplysningar och tillträde
32 §
En tillsynsmyndighet har rätt att på begäran få de upplysningar,
handlingar, varuprover och liknande som behövs för myndighetens tillsyn
enligt denna lag.

33 § För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har en tillsynsmyn-
dighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som
berörs av denna lag eller anslutande föreskrifter och får där göra undersök-
ningar och ta prover. För uttagna prover betalas inte ersättning.

34 § Polismyndigheten ska på begäran av en annan tillsynsmyndighet
lämna den hjälp som behövs vid tillämpningen av 33 §.

En begäran enligt första stycket får göras endast om
1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 §
polislagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Underrättelser
35 §
Kommunen och Polismyndigheten ska underrätta varandra om för-
hållanden som de i sin verksamhet får kännedom om och som är av betydelse
för tillsynen.

En kommun som har fattat beslut i ett ärende enligt denna lag ska skicka

en kopia av beslutet till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten och den
länsstyrelse som berörs av beslutet.

36 § Kommunen ska underrätta Folkhälsomyndigheten om den i sin verk-
samhet får kännedom om något som kan ha betydelse för Folkhälsomyndig-
hetens tillsyn.

Kontrollköp
37 §
Kommunen får genomföra kontrollköp i syfte att ge underlag för en
dialog mellan kommunen och den som lämnar ut tobaksfria nikotinpro-
dukter om skyldigheten att förvissa sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Vid
ett sådant köp får kommunen endast anlita en person som har fyllt 18 år.

Ett kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i för-

väg om kontrollköpet. Kommunen ska snarast efter ett genomfört kontroll-
köp underrätta näringsidkaren om kontrollköpet.

38 § Vad som framkommit genom kontrollköp får inte utgöra grund för
kommunen att meddela föreläggande, förbud eller varning enligt 28 eller
29 §.

background image

7

SFS

2022:1257

Tystnadsplikt
39 §
Den som har tagit befattning med något ärende enligt denna lag får
inte obehörigen röja eller på annat sätt utnyttja vad han eller hon då har fått
veta om yrkeshemligheter eller affärsförhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

Avgifter
40 §
En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
anmälningspliktig försäljning enligt 17 §.

41 § Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av tillverkare och importörer
av tobaksfria nikotinprodukter för att ta emot, lagra, hantera, analysera och
offentliggöra de uppgifter som enligt 5 § lämnas till myndigheten.

Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter av tillverkare och importörer för

att ta emot, lagra, hantera och analysera de uppgifter som enligt 14 § lämnas
till myndigheten samt för att offentliggöra att rapporteringsskyldigheten har
uppfyllts.

Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver

anmälningspliktig försäljning enligt 17 §.

�verklagande
42 §
Beslut enligt denna lag eller anslutande föreskrifter får överklagas till
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Straffbestämmelser och förverkande
43 §
Den som uppsåtligen i strid med 7 § tredje stycket tillhandahåller
konsumenter tobaksfria nikotinprodukter som inte uppfyller kraven på
innehållsdeklaration eller hälsovarning, ska dömas för olovlig hantering av
tobaksfria nikotinprodukter
till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

44 § Den som uppsåtligen säljer tobaksfria nikotinprodukter i strid med ett
förbud som har meddelats med stöd av 29 §, ska dömas för olovlig försälj-
ning av tobaksfria nikotinprodukter
till böter eller fängelse i högst sex
månader.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

45 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver detaljhandel med
tobaksfria nikotinprodukter i strid med 17 § eller säljer eller lämnar ut
tobaksfria nikotinprodukter i strid med 19 § första eller andra stycket, ska
dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Om gärningen är ringa, ska den inte medföra ansvar.

46 § Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud ska
inte dömas till ansvar enligt denna lag för den eller de gärningar som om-
fattas av föreläggandet eller förbudet.

47 § Tobaksfria nikotinprodukter som varit föremål för brott enligt denna
lag eller deras värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkade,
om det inte är uppenbart oskäligt.

background image

8

SFS

2022:1257

Bemyndiganden
48 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. produktanmälan enligt 5 §,
2. produktinnehåll och utformning av tobaksfria nikotinprodukter enligt

6 §,

3. innehållet i och utformningen av en innehållsdeklaration enligt 7 §,
4. hur en hälsovarning ska utformas och återges enligt 7 och 10 §§,
5. fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 14 §,
6. systemet för informationssamling enligt 15 §,
7. underrättelseskyldigheten enligt 16 § andra stycket,
8. utformningen av egenkontrollprogram enligt 18 §,
9. genomförandet av kontrollköp enligt 37 §, och
10. storleken på avgifterna enligt 41 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 6�8, 10, 15 och

43 §§, den 1 januari 2024 i fråga om 5 och 14 §§, samt i övrigt den 1 augusti
2022.

2. Tobaksfria nikotinprodukter som har tillverkats eller övergått till fri

omsättning före den 1 januari 2023 och som inte uppfyller produktkraven
enligt 6 § eller kraven på märkning enligt 7 och 8 §§ får fortsätta att till-
handahållas konsumenter på marknaden efter den 1 januari 2023 om de inte
utgör en allvarlig risk för människors hälsa, dock längst till och med den
1 juli 2023.

3. För tobaksfria nikotinprodukter som har tillhandahållits konsumenter

på marknaden före den 1 januari 2024 ska en produktanmälan enligt 5 §
göras senast den 1 februari 2024.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

LENA HALLENGREN
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.