SFS 2018:747 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

SFS2018-747.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientdatalagen (2008:355)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 4 kap. 2 § och 6 kap. 1 §

patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
2 I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälso- och sjukvårds-

lagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125),

lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,

lagen (1991:1129) om rät spsykiatrisk vård,

smit skyddslagen (2004:168), lagen (1972:119)

om faststäl ande av könstil hörighet i vissa fal ,

lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska ut-

redningar samt den upphävda lagen (1944:133)

om kastrering.

4 kap.
2 §
En vårdgivare ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för

åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automa-

tiserat. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den en-

skilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Personuppgifter som behandlas i en utredning enligt lagen (2018:744) om

försäkringsmedicinska utredningar för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första

stycket 1 och 2 får inte göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den

som arbetar vid en annan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos

samma vårdgivare. I den lagen finns särskilda bestämmelser om elektronisk

åtkomst vid sådana utredningar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tilldelning av behörighet enligt första stycket för åtkomst till

uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat.

1

Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350.

2

Senaste lydelse 2017:60.

SFS 2018:747

Publicerad

den 13 juni 2018

background image

2

SFS 2018:747

6 kap.
1 §
En vårdgivare får, under de förutsättningar som anges i 2 §, ha direkt-

åtkomst till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare för ändamål

som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2.

En vårdgivare får inte ha direktåtkomst till personuppgifter som behand-

las av en annan vårdgivare i en utredning enligt lagen (2018:744) om försäk-

ringsmedicinska utredningar. I den lagen finns särskilda bestämmelser om

direktåtkomst vid sådana utredningar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas på försäkringsmedicinska utred-

ningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.