810290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:290

om ändring i läkemedelsförordningen (1962:701);

trycket

den 6 maj 1981

utfärdad den 23 april 198 1.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § 4 mom. läkemedelsförord­

ningen (1962: 701) skall ha nedan angivna lydelse.

1 § 4 mom. Denna förordning skall inte tillämpas på de varor som avses i

lagen (1981: 289) om radioaktiva läkemedel.

⬢ Prop, 1980/81:74, SoU 22. rskr215.

469

¬

background image

Jt V v

SFS 1981:290

Beträffande narkotiska läkemedel tillämpas bestämmelserna i denna för­

ordning, om de inte strider mot vad som är särskilt stadgat om narkotika.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

ELISABET HOLM

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.