810051.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1981:51

Utkom från trycket

den 3 februari 1981

om ändrieg i läkemedelsförordnmgen (1962:701);

utfärdad den 15 januari 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 § 3 mom. läkemedelsförord­

ningen (1962: 701) skall ha n edan angivna lydelse.

1 § i mom^ Vad i denn a förordning stadgas skall, om socialstyrelsen ej i

särskilt fall bestämmer annat, icke tillämpas beträffande

1. sådant medel, som ej innehåller någon verksam beståndsdel i en myc­

kenhet överstigande en miljondel av medlets vikt,

2. sådant medel som enligt betryggande erfarenhet vid normalt bruk ej

medför hälsorisker for människa eller djur och i vi lket den verksamma be­
ståndsdelen är en växt- eller djurdel, ett mineral eller i naturen förekom­

mande bakteriekultur, salt eller saltlösning,

3. mineralvatten, mineralkällsalter, fruktsalter eller sådana for munhåla

eller svalg avsedda pastiller och liknande beredningar, vilka icke innehålla
annat än vad som enligt livsmedelslagen (1971: 511) och med stöd av sam­

ma lag utfärdade bestämmelser får ingå i ko nfektyrer.

Ej heller skall vad i förordningen stadgas gälla beträffande sådana medel

som sårsalvor, inandningsoljor, antiseptiska lösningar, liniment och dylikt,

vilka uppfylla de villkor i fråga om sammansättning och märkning, som so­
cialstyrelsen föreskriver.

Beträffande medel som avses i för sta stycket 2 och som är avsett för in­

jektion gäller lagen (1981:50) med bestämmelser om vissa medel avsedda
för injektion.

Innan vara som avses i första stycket 2 och som inte är avsedd för injek­

tion tillhandahålles förbrukare skall tillverkare, importör, eller den som

först saluhåller varan göra anmälan till socialstyrelsen. Sådan vara skall

märkas med uppgift om att medlet ej har genomgått för läkemedel föreskri­

ven kontroll.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

ELISABET HOLM

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

62

'Prop. 1980/81:5. SoU 7. rskr 55.

Senaste lydelse 1977:570

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.