731010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:1010 Kimgl. Majrts kungörelse

Utkom från tr ycket

ändring i läkemedelsföiordningen (1962: 701);

den 21 dec. 1973

2042

utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar efter riksdagens hörande^ i fråga om läkeme-

delsförordningen (1962: 701)2,

dels att 9 § skall upphöra att gälla,
dels att 8 § 3 mom. skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i förordningen skall införas ett nytt moment, 8 § 4 mom., av

nedan angivna lydelse.

8 § 3 mom. Läkemedel må ej tagas om hand på sätt som avses i 3 §

andra stycket tullagen (1973: 670) av annan än den som enligt 1 och
2 mom. är behörig att införa läkemedlet. Ej heller må läkemedel för­
varas på tullager som inrättats för förvaring av proviantartiklar och
liknande. Med egendom som tagits i beslag eller som tillfallit kronan
skall förfaras på sätt socialstyrelsen bestämmer. I övrigt gäller lagen
(1973: 980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade

varor, m. m.

4 mom. Utan hinder av vad i 1 och 2 mom. stadgas må resande

införa läkemedel, som han för personligt bruk medför till riket.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1974.

CARL GUSTAF

SVEN ASPLING
(Socialdepartementet)

1 Prop. 1973: 187, SkU 69, rskr 3 58.

2 S enaste lydelse av 9 § 1970: 207.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.