770570.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977:570

om ändring i läkemedelsförordningen (1962:701);

utfärdad den 16 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives alt 1 § 3 mom. och 20 § 2 mom. lä­

kemedelsförordningen (1962:701) skall ha nedan angivna lydelse.

1 8^ 3 mom. Vad i denna förordn ing stadgas skall, om socialstyrelsen ej i
särskilt fall bestämmer annat, icke tillämpas beträffande

1. sådant m edel, som ej innehåller någon ver ksam beståndsdel i en myc­

kenhet överstigande en miljondei av medlets vikt,

2. sådant medel som enligt betryggande erfarenhet vid norma lt bruk ej

medför hälsorisker för människa eller djur och i vilket den verksamma be­

ståndsdelen är en växt- eller djurdel, ett mineral eller i na turen förekom­

mande bakteriekultur, salt eller saltlösning,

3. mineralvatten, mineralkällsalter, fruktsalter eller sådana för munhåla

eller svalg avsedda pastiller och liknande beredningar, vilka icke innehålla
annat än vad som enligt livsmedelslagen (1971: 511) och med stöd av sam­

ma lag utfärdade bestämmelser får ingå i kon fektyrer.

Ej heller skall vad i förordningen stadgas gälla beträffande sådana medel

som sårsalvor, inandningsoljor, antiseptiska lösningar, liniment och dylikt,
vilka uppfylla de villkor i fråga om sammans ättning och märkning, som so­

cialstyrelsen föreskriver.

Första stycket 2 gäller ej medel som är avsett för injektion.

Innan vara som avses i första stycket 2 tillh andahålles förbrukare skall

tillverkare, importör, eller den som först saluhåller varan göra anmälan till

socialstyrelsen. Sådan vara skall märkas med uppgift om att medlet ej har
genomgått för läkemedel föreskriven kontroll.

den 5 juli 1977

' Prop. 1976/77:134, SoU 36, rskr3!6.

^ Senaste lydelse 1970: 207.

1389

¬

background image

SFS 1977: 570

20 § 2 mom. Till dagsböter domes den som

a) tillverkar, saluhåller eller försäljer läkemedel utan att vara berättigad

därtill eller eljest i strid mot 15 § eller mot villkor, som gäller för åtnjutande
av tillstånd till sådan verksamhet;

b) i an sökan om registrering eller tillstånd enligt denna förordning läm­

nar oriktig uppgift rörande förhållande av betydenhet;

c) bryter mot villkor, som föreskrivits med stöd av 1 § 3 mom. andra

stycket, eller mot vad som eljest föreskrivits rörande märkning;

d) åsidosätter nödig aktsamhet vid hantering av läkemedel eller vid

handhavandet av emballage eller redskap, som använts till läkemedel; eller

e) åsidosätter i I § 3 mom. sista stycket föreskriven skyldighet att göra

anmälan eller i anm älan lämnar oriktig uppgift rörande förhållande av bety­

denhet.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1978.

Pa regeringens vägnar

INGHGHRD TROEDSSON

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

Ii

r

'.é

öl

.0

ni

ra

a '

'-ff

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.