700207.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 207

KUNGL, MAJ :TS K UNG�RELSE

om ändring i läkemedelsförordningen (1962: 701)5

given Stockholms slott den 27 m aj 1970.

^ Prop. 1970: 74, 2LU 37, rskr 234.

' Senaste lydelse 1962: 405.

Ji-ij ,

Kungl. Maj:t har, efter riksdagens hörande^ funnit gott att i fråga om

läkemedelsförordningen (1962: 701) förordna,

dels att i 1 § 3 och 5 mom., 5, 9, 15, 17 och 18 §§, 20 § 5 mom. samt 21 §

2 mom. ordet "medicinalstyrelsen" i olika höjningsformer skall bytas ut

mot "socialstyrelsen" i motsvarande form,

dels att 6, 7 och 10� 12 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

: (j "'

6 §.

Priset på läkemedel skall vara skäligt.

Ci aj

¬

background image

1970 ⬢ Nf 207 ooh 208

447

7 §.

Med tillverkning

eller ompackning.

Yrkesmässig tillverkning av läkemedel må, förutom på apotek, bedrivas

endast av den som innehar tillstånd därtill.

Utan tillstånd

veterinärmedicinska anstalt.

10 §.

Med partihandel förstås i denna förordning försäljning till tillverkare för

dennes rörelse eller till återförsäljare. Med detaljhandel förstås annan för­

säljning.

>11

§.

Partihandel med

tillverkat medlet;

b) den som har rätt att driva detaljhandel med läkemedel; samt

c) den som innehar

med läkemedel.

12 §.

Detaljhandel med läkemedel må bedrivas endast av den som, enligt vad

därom är särskilt stadgat, har rätt att driva sådan handel.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 maj 1970.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN AS PLING

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.