SFS 2016:527 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 2016:527 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
160527.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i läkemedelslagen (2015:315);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 10 § och 18 kap. 3 § läkeme-

delslagen (2015:315) ska ha följande lydelse.

4 kap.

10 §

Om det finns särskilda skäl får tillstånd till försäljning av ett sådant an-

troposofiskt medel som inte avses i 4 § lämnas.

Om det finns särskilda skäl, får tillstånd till försäljning av ett läkemedel

lämnas även i andra fall än som avses i 2, 4�7 och 9 §§.

Om ett tillstånd som har lämnats enligt andra stycket avser försäljning från

öppenvårdsapotek till konsument, får läkemedlet säljas av samtliga öppen-
vårdsapotek.

18 kap.

3 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. att kravet på säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket även ska gälla

för vissa receptfria humanläkemedel,

2. undantag från kraven på fullständig deklaration, tydlig märkning och

säkerhetsdetaljer i 4 kap. 1 § andra stycket,

3. kontroll av säkerhetsdetaljer som avses i 4 kap. 1 § andra stycket,
4. erkännande av ett sådant godkännande eller en sådan registrering för för-

säljning av ett läkemedel som har meddelats i ett annat EES-land,

5. ansökan, beredning, godkännande eller registrering som avses i 4 kap.

9 §,

6. tillstånd i sådana särskilda fall som avses i 4 kap. 10 § andra stycket, och
7. förutsättningar för utbytbarhet av läkemedel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Bestämmelsen i 4 kap. 10 § tredje stycket gäller inte tillstånd som har

lämnats före ikraftträdandet.

1 Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250.

2 Senaste lydelse 2015:316 (jfr 2016:132).

SFS 2016:527

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:527

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.