SFS 2018:1196 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

SFS2018-1196.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 1 § läkemedelslagen (2015:315)
ska ha följande lydelse.

7 kap.
1 §
En klinisk läkemedelsprövning får utföras för att utreda i vad mån ett
läkemedel är ändamålsenligt. Den kliniska läkemedelsprövningen får utföras
i samband med sjukdomsbehandling eller utan sådant samband. En klinisk
läkemedelsprövning får utföras på människor endast av en legitimerad läkare
eller en legitimerad tandläkare och på djur endast av en legitimerad veterinär.
Den som utför prövningen ska ha tillräcklig kompetens på det område som
prövningen avser.

För klinisk läkemedelsprövning på människor finns även bestämmelser i

lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. För
klinisk läkemedelsprövning på djur finns bestämmelser i djurskyddslagen
(2018:1192).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401.

SFS

2018:1196

Publicerad
den

27 juni 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.