SFS 1996:1153 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 1996:1153 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859)
SFS 1996_1153 Lag om ändring i läkemedelslagen (1992_859)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1153
Utkom från trycket
den 10 december 1996

Lag
om ändring i läkemedelslagen (1992:859);

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om läkemedelslagen

(1992:859)

dels att 18, 20 och 26 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 22 a-22 c och

26 a §§, av följande lydelse.

18 § Bestämmelser om handel med läkemedel finns, förutom i denna lag,

i lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m.

20 §2 Beslut av Läkemedelsverket som avses i 5 §, 6 § fjärde stycket,

12 § andra stycket, 14 §, 16 § eller 17 § första stycket skall fattas inom den

tid som regeringen föreskriver.

Ett tillstånd enligt 5 § andra eller tredje stycket, 14 §, 16 § eller 17 §

första stycket får återkallas om någon av de väsentliga förutsättningar som
förelåg när tillståndet meddelades inte längre föreligger eller om något krav
som är av särskild betydelse för kvalitet och säkerhet inte följts.

Särskilda bestämmelser finns om handläggning av sådana ärenden som

har anknytning till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

22 a § Läkemedel som innehåller mer än 1,8 viktprocent etylalkohol

(alkoholhaltigt läkemedel) får endast lämnas ut från apotek.

Alkoholhaitigt läkemedel, som innehåller mer än 10 viktprocent etylal-

kohol, får lämnas ut från apotek, förutom till annat apotek, endast mot re-
cept eller annan beställning av den som enligt vad regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket föreskriver är behörig att
förordna eller beställa sådant läkemedel.

Vad som föreskrivs i första och andra styckena gäller inte i sådant fall

1

Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58.

2

Senaste lydelse 1995:475.

2206

1

background image

SFS 1996:1153

som avses i 5 § lagen (1996:1152) om handel med läkemedel m.m. Rege-

ringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket får, om ett
alkoholhaltigt läkemedel inte kan antas vara ägnat att missbrukas i berus-
ningssyfte, medge undantag från vad som föreskrivs i första och andra

styckena.

22 b § Alkoholhaltiga läkemedel får inte lämnas ut om det finns särskild
anledning att anta att varan är avsedd att användas i berusningssyfte.

Om det finns anledning att anta att alkoholhaltigt läkemedel av annat slag

än som avses i 22 a § andra stycket kan missbrukas i berusningssyfte, får
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket utfär-
da särskilda föreskrifter om utlämnande.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Läkemedelsverket får,

om det behövs för att förhindra missbruk, besluta om ytterligare föreskrifter
om försäljning av alkoholhaltiga läkemedel.

22 c § Om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd begränsat eller dragit
in läkares eller tandläkares behörighet att förskriva alkoholhaltiga

läkemedel enligt 9 eller 10 § lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på
hälso- och sjukvårdens område, får sådant läkemedel på ordination av läka-
ren eller tandläkaren inte lämnas ut. Detsamma gäller när Veterinära an-
svarsnämnden dragit in eller begränsat veterinärs behörighet att förskriva
alkoholhaltiga läkemedel.

26 §3 Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot artikel 3.1,

12.2 eller 34.2 i förordning (EEG) nr 2309/93 eller 5, 14, 16, 17 eller 19 §

denna lag döms till böter eller fängelse i högst ett år, om gärningen inte är
belagd med straff enligt brottsbalken eller enligt lagen (1960:418) om straff
för varusmuggling.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.
Den som ger sig ut för att vara behörig att förordna läkemedel för att få

ett läkemedel utlämnat i strid mot vad som är föreskrivet, döms till böter
eller fängelse i högst sex månader, om gärningen inte är belagd med
strängare straff enligt brottsbalken.

Detsamma gäller den som i sådan avsikt åberopar ett recept från en obe-

hörig person.

26 a § Den som lämnar ut alkoholhaltigt läkemedel i strid med vad som
föreskrivs i 22 a §, 22 b § eller 22 c § eller föreskrifter som meddelats med
stöd av dessa bestämmelser eller som obehörigen vidtar åtgärd med

alkoholhaltigt läkemedel, som inte är avsett för invärtes bruk, i syfte att
göra varan användbar för förtäring döms till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand

3

Senaste lydelse 1995:475. (Socialdepartementet)

2207

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.