SFS 2021:620 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Läkemedelslag (2015:315) / SFS 2021:620 Lag om ändring i läkemedelslagen (2015:315)
SFS2021-620.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i läkemedelslagen (2015:315)

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 § läkemedelslagen
(2015:315) ska ha följande lydelse.

4 kap.
3 §
Om ett läkemedel som omfattas av sjukhusundantag innehåller en
sådan produkt som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2017/745 av den 5 april 2017 om medicintekniska produkter, om ändring av
direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och förordning (EG)
nr 1223/2009 och om upphävande av rådets direktiv 90/385/EEG och
93/42/EEG, ska produkten uppfylla de allmänna krav på säkerhet och pre-
standa som avses i artikel 5.2 i den förordningen.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:172, bet. 2020/21:SoU32, rskr. 2020/21:377.

SFS

2021:620

Publicerad
den

22 juni 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.