750733.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:733

om ändring i livsmedelslagen (1971:511);

utkom från trycket

utfärdad den 26 juni 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om livsmedelslagen

(1971;5II)''

dels att 3 i § skall upphöra att gälla,

dels att i 3, 6, 7, 9 -13,15, 20-23, 26, 29 och 35 §§ ordet "Konungen" i

olika böjningsformer skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 30 § skall ha nedan angivna lydelse.

30 § Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet

1. bryter mot 6, 8, 14, 16 -20 §, 21 § första stycket eller 23 §,
2. bryter mot foreskrift som meddelats med stöd av 9 eller 10 §, 11 § så­

vitt avser hantering, 12 §, 21 § andra stycket, 22 § tredje stycket eller 29 §,

3. vid märkning enligt 13 § eller enligt föreskrift som meddelas med stöd

av 13 § lämnar sådana oriktiga uppgifter, som innebär skada eller annan
olägenhet för mottagaren,

4. åsidosätter villkor som meddelats med stöd av 6 § eller 20 § andr a

stycket.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att fullgöra vad som

åligger honom enligt 26 § första stycket andra punkten, dömes till böter.

Ansvar enligt första stycket inträder ej, om ansvar för gärningen kan

ådömas enligt brottsbalken.

Om ansvar för den som i strid mot föreskrift som meddelats med stöd av

11 § inför livsmedel till riket och försök därtill finns bestämmelser i lagen

(I960; 418) om straff för varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

Lars Delin
(Jordbruksdepartementet)

den 3 sept. 1975

' Prop. 1975:78, JuU 22, rskr 21 2.

" Senaste lydelse av 35 § 1972; 434.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.