SFS 1979:458

790458.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:458

Lag

Utkom från trycket

den 20 jun i 1979

om ändring i livsmedelslagen (1971:511);

utfärdad den 7 juni 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § livsmedelslagen (1971:511)

skall ha nedan angivna lydelse.

3

Lagen gäller ej hantering av livsmedel i enskilt hushåll eller i kök i

förskola och fritidshem med högst 2 avdelningar.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan förordna om

undantag från lagens tillämpning i fråga om visst slag av livsmedel eller

livsmedelstillsats.

Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer kan förordna om

undantag från lagens tillämpning på krigsmakten.

1028

' Prop. 1978/79:111 (bil. 4). SoU 40. rskr 367.

^ Senaste lydelse 1975:733 .

¬

background image

Denna lag träder i kraft den I juli 1979.

SFS 1979:458

På regeringens vägnar

ERIC ENLUND'

'

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.