SFS 1991:1687

911687.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

.••-"i

^

SFS 1991:1687 Lag_

Utkom frän trycket

oEm äedhriniig i livsmedelslagern (1971:511);

den 19 december 1991

utfårdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föres lcrivs att 24 och 33 §§ li vsmedelslagen

(1971:511)^ skall ha följande lydelse.

24 § Statens livsmedelsverk utövar d en centrala tillsynen över efterlev­

naden av denna lag och de före skrifter som har meddela ts med stöd av
lagen. Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen inom länet. Den eller de

kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskydds­

området utövar tillsy nen inom kommun en om regeringen inte har före­

skrivit att tillsynen skall utövas av livsmedelsverket.

33 § Beslut av en ko mmunal nämnd enligt denna lag eller av en besikt­

ningsveterinär enli gt föreslcrifter som meddelats med stöd av 11 § eller

28 § andra stycket får överklagas hos länsstyrelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1991/92:17, KU6, rskr. 31.

^ Lagen omtryckt 1989:461.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.