SFS 2016:280 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

160280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i livsmedelslagen (2006:804);

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § livsmedelslagen (2006:804) ska

ha följande lydelse.

6 §

Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars för

att tillgodose konsumentintresset, får regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta
om

1. förbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande

på marknaden av livsmedel,

2. märkning och presentation av livsmedel,
3. livsmedels beskaffenhet eller beteckning,
4. användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av livsmedel

eller tillsammans med livsmedel,

5. läkarundersökning eller annan hälsokontroll av personal som är syssel-

satt med livsmedelsverksamhet och om personalhygienen i övrigt inom sådan
verksamhet, och

6. förbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontroll-

station eller ett tullager eller i en frizon.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

SFS 2016:280

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.