SFS 2017:1288 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

171288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

utfärdad den 7 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 19 § livsmedelslagen (2006:804)

ska ha följande lydelse.

19 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll ska bedrivas,
2. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan som anlitas i

den offentliga kontrollen att lämna information till en sådan samordnande
kontrollmyndighet som avses i 12 § första stycket,

3. skyldighet för en livsmedelsföretagare att utöva en efter verksamhetens

art lämpad egenkontroll av verksamheten,

4. skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att

inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till
egenkontrollprogram, och

5. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:25, bet. 2017/18:MJU7, rskr. 2017/18:84.

2 Jfr rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, i
lydelsen enligt kommissionens direktiv (EU) 2015/1787.

SFS 2017:1288

Utkom från trycket
den 19 december 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.