SFS 1993:1483 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Livsmedelslag (2006:804) / SFS 1993:1483 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)
SFS 1993_1483 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971_511)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1483

Utkom från trycket
den 28 december 1993

Lag
om ändring i livsmedelslagen (1971:511);

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § livsmedelslagen (1971:511)2

skall ha följande lydelse.

3 § Lagen gäller inte hantering av livsmedel i enskilt hushåll. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får dock föreskriva att

lagen helt eller delvis skall gälla hantering av livsmedel i enskilt hushåll i
fråga om

1. vatten som är avsett att drickas eller att användas vid hantering av

livsmedel,

2. kött från kronhjort och dovhjort som har hållits i hägn.
Lagen gäller inte heller hantering av livsmedel i kök i förskola och

fritidshem med högst två avdelningar om inte regeringen eller den myndig-
het som regeringen bestämmer föreskriver något annat.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

KARL ERIK OLSSON

Hans Petterson
(Jordbruksdepartementet)

1

Prop. 1993/94:68, bet. 1993/94: JoU l 1, rskr. 1993/94:88.

2

Lagen omtryckt 1989:461.

3821

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.