SFS 2004:171 Lag om ändring i livsmedelslagen (1971:511)

040171.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i livsmedelslagen (1971:511);

utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i livsmedelslagen (1971:511)

skall införas en ny paragraf, 27 a §, av följande lydelse.

27 a §

Efter en underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids

eller misstänks spridas genom livsmedel skall tillsynsmyndigheten omedel-
bart vidta de åtgärder som behövs för att spåra smittan och undanröja risken
för smittspridning.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Anders Perklev
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

SFS 2004:171

Utkom från trycket
den 20 april 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.