SFS 2021:169 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

SFS2021-169.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Utfärdad den 4 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om livsmedelslagen (2006:804)

dels att rubriken närmast före 12 § ska utgå,
dels att 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15–19, 20–23, 24, 26, 28, 29 och 32 §§

och rubrikerna närmast före 5, 11, 15, 19, 21 och 22 §§ ska ha följande
lydelse,

dels att det ska införas åtta nya paragrafer, 5 a, 11 a, 13 a, 14 a, 19 a, 23 a,

23 b och 32 a §§, och närmast före 2, 5 a, 11 a, 13 a, 14 a, 19 a, 23 a och
23 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

Ord och uttryck
2 §
I denna lag betyder

1. följande uttryck samma sak som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer
och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet:

– livsmedel,
– stadier i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan,
– primärproduktion,
– utsläppande på marknaden, och
– livsmedelsföretagare,
2. uttrycket anläggning samma sak som i Europaparlamentets och rådets

förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien,

3. uttrycket offentlig kontroll
a) offentlig kontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och
foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd,
växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr
1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)
2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG)
nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG,
2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets
och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets
direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG,
96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om
offentlig kontroll), och

1 Prop. 2020/21:43, bet. 2020/21:MJU6, rskr. 2020/21:198.

SFS

2021:169

Publicerad
den

6 mars 2021

background image

SFS

2

b) kontroll i övrigt av att denna lag och föreskrifter och beslut som har

meddelats med stöd av lagen följs,

4. uttrycket annan offentlig verksamhet
a) annan offentlig verksamhet enligt förordning (EU) 2017/625, och
b) sådan offentlig verksamhet som i övrigt utförs med stöd av lagen eller

föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, och

5. uttrycket organ med delegerade uppgifter samma sak som i förordning

(EU) 2017/625.

EU-bestämmelser som lagen kompletterar


5 § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EU-förordningar (EU-
bestämmelser) som har samma syfte som lagen och som faller inom lagens
tillämpningsområde. Regeringen ska i Svensk författningssamling
tillkännage vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EU-bestämmelser som faller inom flera lagars

tillämpningsområde ska regeringen på samma sätt som i första stycket
tillkännage vilka bestämmelser som denna lag kompletterar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta de beslut som behövs för att
komplettera EU-bestämmelserna.

Tillämpning av förordning (EU) 2017/625


5 a § Förordning (EU) 2017/625 ska tillämpas även i fråga om offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet som faller utanför förordningens
tillämpningsområde.

Första stycket gäller dock inte offentlig kontroll och annan offentlig

verksamhet i fråga om sådant vatten och sådana produkter som jämställs
med livsmedel enligt 3 § andra stycket.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. att livsmedel får handhas eller släppas ut på marknaden endast i

anläggningar som godkänts av kontrollmyndigheten, och

2. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett sådant godkännande ska

beviljas.

8 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får, efter
att ha iakttagit anmälningsförfarandet i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 852/2004 och Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygien-
regler för livsmedel av animaliskt ursprung, meddela föreskrifter om
anpassning av och undantag från kraven i EU-förordningarna.

10 §
Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar är det förbjudet att på marknaden släppa ut livsmedel som

1. inte uppfyller de krav och villkor som har föreskrivits eller beslutats

med stöd av 6 § 2 och 3 och 8 §,

2. har handhafts eller tidigare släppts ut på marknaden i en anläggning

som inte har godkänts enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av
7 § eller registrerats enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar,

3. inte har godkänts eller anmälts i enlighet med de föreskrifter som har

meddelats med stöd av lagen eller i enlighet med de EU-bestämmelser som

2021:169

background image

SFS

3

lagen kompletterar eller inte uppfyller villkoren i ett godkännande eller
tillstånd,

4. innehåller ämnen som inte har godkänts eller som har förbjudits i

enlighet med de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller i
enlighet med de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, eller

5. innehåller ämnen i en halt som överskrider gränsvärden som har

föreskrivits med stöd av lagen eller i de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar.

Första stycket gäller inte om regeringen eller den myndighet som

regeringen bestämmer har föreskrivit något annat.

Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


11 § Offentlig kontroll utövas av Livsmedelsverket, länsstyrelserna, andra
statliga myndigheter och kommunerna (kontrollmyndigheterna) enligt
föreskrifter som regeringen meddelar.

Annan offentlig verksamhet utförs av kontrollmyndigheterna och andra

statliga myndigheter enligt vad som anges i denna lag och i föreskrifter som
regeringen meddelar.

En kommuns uppgift ska fullgöras av den eller de kommunala nämnder

som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Delegering av vissa uppgifter


11 a § I förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om att vissa
uppgifter som ingår i den offentliga kontrollen och vissa uppgifter i samband
med annan offentlig verksamhet får delegeras till ett organ eller till en fysisk
person.

12 § Livsmedelsverket och, i fråga om länet, länsstyrelsen samordnar
övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd och hjälp i denna
verksamhet, om inte regeringen föreskriver något annat.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom rådgivning,

information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina
skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med
stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen kompletterar och de beslut
som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

13 § Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska verka för att
överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med
stöd av lagen eller av de EU-bestämmelser som lagen kompletterar, beivras.

Förvaltningslagens tillämpning


13 a § Vid offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs
av ett organ med delegerade uppgifter eller av en fysisk person som har
delegerats vissa uppgifter ska följande bestämmelser i förvaltningslagen
(2017:900) tillämpas:

– 5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,
– 10 § om partsinsyn,
– 16–18 §§ om jäv,
– 23 § om utredningsansvaret,
– 24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,
– 25 § om kommunikation,
– 27 § om dokumentation av uppgifter,
– 31 § om dokumentation av beslut,

2021:169

background image

SFS

4

– 32 § om motivering av beslut,
– 33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till,

– 36 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
– 42 § om vem som får överklaga ett beslut.

Tystnadsplikt


14 a § Den som i enskild verksamhet utför eller har utfört offentlig
kontroll eller annan offentlig verksamhet får inte obehörigen röja eller
utnyttja det som han eller hon har fått kännedom om medan uppgifterna
utfördes. Detsamma ska gälla den som i enskild verksamhet utför eller har
utfört laboratorieanalyser, laboratorietester eller laboratoriediagnostik på
prover som tas vid offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

I det allmännas verksamhet tillämpas offentlighets- och sekretesslagen

(2009:400) i stället för första stycket.

Överflyttning av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


15 § Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att ansvaret
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss
anläggning ska flyttas över från kommunen till verket. Ett sådant beslut får
fattas om verksamheten har stor omfattning, är särskilt komplicerad eller om
det finns andra särskilda skäl.

Livsmedelsverket får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till

kommunen, om verket och kommunen är överens om det.

16 § Livsmedelsverket får, i samråd med en kommun, besluta att ansvaret
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i fråga om en viss
anläggning ska flyttas från Livsmedelsverket till en kommun.

17 § Om en kommun grovt eller under längre tid har åsidosatt sin
skyldighet att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet när
det gäller en viss anläggning, får regeringen på ansökan av
Livsmedelsverket besluta att ansvaret för den offentliga kontrollen och för
den offentliga verksamheten i fråga om den anläggningen ska flyttas över
till Livsmedelsverket.

Regeringen får besluta att ansvaret ska lämnas tillbaka till kommunen.

18 § Om en kommun inte fullgör de skyldigheter som följer av dess
uppdrag att utföra offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet, får
Livsmedelsverket förelägga kommunen att avhjälpa bristen. Ett sådant
föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Livsmedelsverket
anser nödvändiga för att bristen ska kunna avhjälpas.

Föreskrifter om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet


19 §2 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska bedrivas,
2. skyldighet för en kontrollmyndighet, ett organ med delegerade upp-

gifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter att lämna
information till en sådan samordnande kontrollmyndighet som avses i 12 §
första stycket,


2 Senaste lydelse 2017:1288.

2021:169

background image

SFS

5

3. skyldighet för ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person

som har delegerats vissa uppgifter att lämna information och ge in
handlingar till den myndighet som har delegerat uppgiften,

4. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra verksamhetsutövare att

utöva en egenkontroll av verksamheten som är lämplig utifrån verksam-
hetens art, och

5. skyldighet för den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten att

inhämta kontrollmyndighetens godkännande av faroanalyser och förslag till
egenkontrollprogram.

Föreskrifter om uppgiftslämnande


19 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. uppgiftsskyldighet för den som lämnar djur till slakt, och
2. skyldighet för livsmedelsföretagare och andra verksamhetsutövare att

lämna uppgifter om sina anläggningar eller verksamheten i övrigt till en
kontrollmyndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person
som har delegerats vissa uppgifter.

20 § En kontrollmyndighet, en officiell veterinär som har förordnats enligt
lagen (2009:1254) om officiella veterinärer, ett organ med delegerade
uppgifter eller en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter har, i den
utsträckning det behövs för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet, rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och
2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har

anknytning till verksamheten och där göra undersökningar och ta prover.

Första stycket gäller också för Europeiska kommissionen och för

inspektörer och experter som utsetts av kommissionen.

Skyldighet att lämna hjälp


21 § Den som är föremål för offentlig kontroll eller annan offentlig
verksamhet ska, utöver vad som följer av artikel 15.2 och 15.6 i förordning
(EU) 2017/625, lämna den hjälp som behövs för att kontrollen eller
verksamheten ska kunna utföras.

Förelägganden


22 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar eller vad som särskilt anges i 18 § får en kontrollmyndighet
besluta de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter och beslut
som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar och de beslut som har meddelats med stöd av EU-
bestämmelserna ska följas.

23 § Förelägganden enligt 22 § eller enligt de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar får förenas med vite.

Inköp under dold identitet


23 a § En kontrollmyndighet får köpa in livsmedel under dold identitet om
det är nödvändigt för att kontrollera att livsmedlet uppfyller kraven i

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och
2. EU-förordningar som lagen kompletterar.

2021:169

background image

SFS

6

Verksamhetsutövaren ska underrättas om det inköp som har skett under

dold identitet och om resultatet av det så snart det kan ske utan att åtgärden
förlorar sin betydelse.

Rapporteringssystem för överträdelser


23 b § En kontrollmyndighet ska ha ett ändamålsenligt rapporterings-
system för den som vill anmäla misstänkta överträdelser av förordning (EU)
2017/625.

24 § Utöver vad som följer av de EU-bestämmelser som lagen kom-
pletterar får en kontrollmyndighet ta hand om en vara som

1. har släppts ut på marknaden, eller som uppenbart är avsedd att släppas

ut på marknaden, i strid med 10 § eller de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar, eller

2. avses med ett föreläggande eller ett förbud enligt 22 §, om före-

läggandet eller förbudet inte följs.

Om en vara har tagits om hand, får ägaren under överinseende av

kontrollmyndigheten göra varan duglig till livsmedel eller använda den för
något annat ändamål. Annars ska kontrollmyndigheten låta förstöra varan på
ägarens bekostnad.

Kontrollmyndigheten ska, på ägarens bekostnad, låta förstöra också

sådana varor som omfattas av ett förbud enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av 6 § 6, om det inte finns särskilda skäl för något annat.

26 § Om någon inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen, de föreskrifter
och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som
lagen kompletterar eller de beslut som har meddelats med stöd av EU-
bestämmelserna, får kontrollmyndigheten besluta om rättelse på hans eller
hennes bekostnad.

28 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgifter för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet.

Bemyndigandet enligt första stycket innefattar rätt att meddela

föreskrifter om skyldighet för kommunerna att ta ut sådana avgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om beräkningen av de avgifter som tas ut av en statlig
myndighet, ett organ med delegerade uppgifter eller en fysisk person som
har delegerats vissa uppgifter.

29 §3 Till böter döms den som, om gärningen inte ska leda till ansvar enligt
28 a §, med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift eller ett beslut som har meddelats med stöd av

5 § tredje stycket, 6, 7, 8 eller 9 §,

2. bryter mot 10 § första stycket, eller
3. inte fullgör sina skyldigheter enligt 20 § första stycket 1.
Till böter döms även den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot

skyldigheter, villkor eller förbud som finns i de EU-bestämmelser som lagen
kompletterar. Detta gäller dock inte om överträdelsen avser bestämmelser
om myndighetsutövning eller andra bestämmelser i förordning (EU)
2017/625.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.


3 Senaste lydelse 2018:644.

2021:169

background image

SFS

7

32 §4 Livsmedelsverkets beslut i ett enskilt fall får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol om det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EU-bestämmelser som lagen kompletterar.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av någon annan statlig

förvaltningsmyndighet, av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer, av ett organ med delegerade uppgifter
eller av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av Livsmedelsverket eller någon annan statlig förvaltnings-

myndighet får överklagas till regeringen. För att konsumenternas intresse
ska kunna tillvaratas inom livsmedelsområdet får ett sådant beslut över-
klagas av en organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation
enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller en mot-
svarande sammanslutning på arbetsgivarsidan.

32 a § Livsmedelsverket ska föra det allmännas talan i allmän förvalt-
ningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell
veterinär.

Den myndighet som har delegerat uppgiften att utöva offentlig kontroll

eller annan offentlig verksamhet till ett organ eller till en fysisk person ska
föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol, om det överklagade
beslutet har meddelats av ett sådant organ eller en sådan fysisk person.

Lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med

offentliga förvaltningsuppgifter ska gälla även för överklagande av beslut
som har meddelats av en fysisk person som har delegerats vissa uppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)
4 Senaste lydelse 2009:1258.

2021:169

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.