SFS 2022:1260 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Livsmedelslag (2006:804) / SFS 2022:1260 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
SFS2022-1260.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § livsmedelslagen (2006:804) ska
ha följande lydelse.

3 § Lagen gäller alla stadier av produktions-, bearbetnings- och distribu-
tionskedjan för livsmedel.

Med livsmedel jämställs i lagen
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den

punkt där värdena ska iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av
den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003,

2. snus, snusliknande produkter och tuggtobak.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ANNA-CAREN S�THERBERG

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2021/22:200, bet. 2021/22:SoU31, rskr. 2021/22:443.

SFS

2022:1260

Publicerad
den

6 juli 2022

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.