SFS 2009:1258 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Livsmedelslag (2006:804) / SFS 2009:1258 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
091258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i livsmedelslagen (2006:804);

utfärdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 32 § livsmedelslagen (2006:804)

ska ha följande lydelse.

32 §

Livsmedelsverkets beslut i ett enskilt fall får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol om det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, eller
3. enligt de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma gäller beslut som har meddelats av någon annan statlig förvalt-

ningsmyndighet eller av en officiell veterinär som förordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterinärer.

Livsmedelsverket ska föra det allmännas talan hos allmän förvaltnings-

domstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en officiell veterinär.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut av Livsmedelsverket eller någon annan statlig förvaltnings-

myndighet får överklagas hos regeringen. För att konsumenternas intresse
ska kunna tillvaratas inom livsmedelsområdet får ett sådant beslut överkla-
gas av en organisation som är att anse som central arbetstagarorganisation
enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller en motsva-
rande sammanslutning på arbetsgivarsidan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

SFS 2009:1258

Utkom från trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.