SFS 2009:1258 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Livsmedelslag (2006:804) / SFS 2009:1258 Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804)
091258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i livsmedelslagen (2006:804);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 november 2009.</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:329px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 32 � livsmedelslagen (2006:804)</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>32 �</b></p> <p style="position:absolute;top:454px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Livsmedelsverkets beslut i ett enskilt fall f�r �verklagas hos allm�n</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rvaltningsdomstol om det har meddelats</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">1. enligt denna lag,<br/>2. enligt de f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen, eller<br/>3. enligt de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen.<br/>Detsamma g�ller beslut som har meddelats av n�gon annan statlig f�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ningsmyndighet eller av en officiell veterin�r som f�rordnats enligt lagen<br/>(2009:1254) om officiella veterin�rer. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Livsmedelsverket ska f�ra det allm�nnas talan hos allm�n f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">domstol, om det �verklagade beslutet har meddelats av en officiell veterin�r.</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft19">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. <br/>Andra beslut av Livsmedelsverket eller n�gon annan statlig f�rvaltnings-</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">myndighet f�r �verklagas hos regeringen. F�r att konsumenternas intresse<br/>ska kunna tillvaratas inom livsmedelsomr�det f�r ett s�dant beslut �verkla-<br/>gas av en organisation som �r att anse som central arbetstagarorganisation<br/>enligt lagen (1976:580) om medbest�mmande i arbetslivet eller en motsva-<br/>rande sammanslutning p� arbetsgivarsidan.</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:859px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2009:1258</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2009</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i livsmedelslagen (2006:804);

utf�rdad den 12 november 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 32 � livsmedelslagen (2006:804)

ska ha f�ljande lydelse.

32 �

Livsmedelsverkets beslut i ett enskilt fall f�r �verklagas hos allm�n

f�rvaltningsdomstol om det har meddelats

1. enligt denna lag,
2. enligt de f�reskrifter som har meddelats med st�d av lagen, eller
3. enligt de EG-best�mmelser som kompletteras av lagen.
Detsamma g�ller beslut som har meddelats av n�gon annan statlig f�rvalt-

ningsmyndighet eller av en officiell veterin�r som f�rordnats enligt lagen
(2009:1254) om officiella veterin�rer.

Livsmedelsverket ska f�ra det allm�nnas talan hos allm�n f�rvaltnings-

domstol, om det �verklagade beslutet har meddelats av en officiell veterin�r.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
Andra beslut av Livsmedelsverket eller n�gon annan statlig f�rvaltnings-

myndighet f�r �verklagas hos regeringen. F�r att konsumenternas intresse
ska kunna tillvaratas inom livsmedelsomr�det f�r ett s�dant beslut �verkla-
gas av en organisation som �r att anse som central arbetstagarorganisation
enligt lagen (1976:580) om medbest�mmande i arbetslivet eller en motsva-
rande sammanslutning p� arbetsgivarsidan.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2010.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7, rskr. 2009/10:27.

SFS 2009:1258

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2009

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.