SFS 2012:954 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

120954.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientdatalagen (2008:355);

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 17 §, 8 kap. 2 och 4 §§, 9 kap.

1–3 §§ och 10 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

3 kap.

17 §

En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista upp-

giften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som reger-
ingen bestämmer får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhand-
lingar ska bevaras under längre tid än tio år.

Särskilda bestämmelser om bevarande av journalhandlingar som tagits om

hand efter beslut av Inspektionen för vård och omsorg finns i 9 kap. 4 §.

8 kap.

2 §

2

En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska på begäran

av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhan-
dahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i
avskrift eller kopia, om inte annat följer av 6 kap. 12 § eller 13 § första
stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prövas

av den som är ansvarig för journalhandlingen. Anser den ansvarige att jour-
nalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon
genast med eget yttrande överlämna frågan till Inspektionen för vård och
omsorg för prövning.

4 §

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patient-

journal får Inspektionen för vård och omsorg besluta att journalen helt eller
delvis ska förstöras. Förutsättningarna för detta är att

1. godtagbara skäl anförs för ansökan,
2. patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen

inte behövs för patientens vård, och

3. det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara jour-

nalen.

Innan ansökan slutligt prövas får den som ansvarar för en journalhandling

som omfattas av ansökan ges tillfälle att yttra sig.

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

2 Senaste lydelse 2010:677.

SFS 2012:954

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

2

SFS 2012:954

9 kap.

1 §

Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild

hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen, får Inspektionen för
vård och omsorg besluta att patientjournalerna ska tas om hand.

Inspektionen för vård och omsorg får också besluta om omhändertagande

av patientjournaler inom enskild hälso- och sjukvård, om

1. den som ansvarar för hanteringen av journalerna ansöker om det, och
2. det finns ett påtagligt behov av att journalerna tas om hand.

2 §

En omhändertagen patientjournal ska återlämnas, om det är möjligt och

det inte finns skäl för omhändertagande enligt 1 §. Beslut i fråga om återläm-
nande meddelas av Inspektionen för vård och omsorg efter ansökan av den som
vid beslutet om omhändertagande ansvarade för hanteringen av journalen.

3 §

Patientjournaler som omhändertagits enligt 1 § ska förvaras avskilda

hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fråga om kommun som inte till-
hör något landsting, den kommun där journalerna finns. Inspektionen för
vård och omsorg ska i varje beslut om omhändertagande ange hos vilken ar-
kivmyndighet journalerna ska förvaras.

10 kap.

2 §

3

Inspektionen för vård och omsorgs beslut om att avslå en ansökan om

förstöring av en patientjournal enligt 8 kap. 4 § första stycket, samt i fråga
om omhändertagande eller återlämnande av patientjournaler enligt 9 kap. 1
och 2 §§, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut

enligt 8 kap. 2 § andra stycket gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Vid sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 § finns

ytterligare bestämmelser om överklagande i 51–53 §§ personuppgiftslagen
(1998:204).

Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.
2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska

Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2009:525.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.