SFS 2008:355 Patientdatalag

080355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Patientdatalag;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter

inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldig-
het att föra patientjournal.

Lagen gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna personer.

Lagens syfte

2 §

Informationshantering inom hälso- och sjukvården ska vara organise-

rad så att den tillgodoser patientsäkerhet och god kvalitet samt främjar kost-
nadseffektivitet.

Personuppgifter ska utformas och i övrigt behandlas så att patienters och

övriga registrerades integritet respekteras.

Dokumenterade personuppgifter ska hanteras och förvaras så att obehö-

riga inte får tillgång till dem.

Definitioner

3 §

I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

1

Prop. 2007/08:126, bet. 2007/08:SoU16, rskr. 2007/08:207.

Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälso- och sjuk-
vårdslagen (1982:763), tandvårdslagen
(1985:125), lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen
(2004:168), lagen (1944:133) om kastre-
ring, lagen (1972:119) om fastställande av
könstillhörighet i vissa fall samt lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m.

SFS 2008:355

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

2

SFS 2008:355

Förhållandet till personuppgiftslagen

4 §

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid sådan behandling av per-

sonuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatise-
rad eller där uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller samman-
ställning enligt särskilda kriterier, om inte annat följer av denna lag eller fö-
reskrifter som meddelats med stöd av denna lag.

2 kap. Grundläggande bestämmelser om behandling av
personuppgifter

Kapitlets tillämpningsområde

1 §

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas vid sådan behandling av per-

sonuppgifter som avses i 1 kap. 4 §.

Journalhandling

Framställning i skrift eller bild samt upp-
tagning som kan läsas, avlyssnas eller på
annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel och som upprättas eller in-
kommer i samband med vården av en pa-
tient och som innehåller uppgifter om pa-
tientens hälsotillstånd eller andra person-
liga förhållanden eller om vidtagna eller
planerade vårdåtgärder.

Patientjournal

En eller flera journalhandlingar som rör
samma patient.

Sammanhållen journalföring

Ett elektroniskt system, som gör det möj-
ligt för en vårdgivare att ge eller få direkt-
åtkomst till personuppgifter hos en annan
vårdgivare.

Vårdgivare

Statlig myndighet, landsting och kommun
i fråga om sådan hälso- och sjukvård som
myndigheten, landstinget eller kommunen
har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt
annan juridisk person eller enskild nä-
ringsidkare som bedriver hälso- och sjuk-
vård (privat vårdgivare).

Uttryck

Betydelse

background image

3

SFS 2008:355

Den enskildes inställning till personuppgiftsbehandling

2 §

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag får utfö-

ras även om den enskilde motsätter sig den. Det gäller dock inte i de fall som
anges i 4 kap. 4 §, 6 kap. och 7 kap. 2 § eller om något annat framgår av an-
nan lag eller förordning.

3 §

Behandling av personuppgifter som inte är tillåten enligt denna lag får

ändå ske, om den enskilde lämnat ett uttryckligt samtycke till behandlingen.
Det gäller dock inte i de fall som anges i 6 kap. 5 § eller om något annat
framgår av annan lag eller förordning.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en behandling av personupp-

gifter som inte är tillåten enligt denna lag inte heller i andra fall får utföras
trots att den enskilde lämnat samtycke till behandlingen.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

4 §

Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det be-

hövs för

1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta annan do-

kumentation som behövs i och för vården av patienter,

2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i en-

skilda fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall,

3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller an-

nan författning,

4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verk-

samheten,

5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verk-

samheten, eller

6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården.
I 7 kap. 4 och 5 §§ finns särskilda bestämmelser om ändamålen med be-

handling av personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister.

5 §

Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § får också

behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse
med lag eller förordning. I övrigt gäller 9 § första stycket d och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftsansvar

6 §

En vårdgivare är personuppgiftsansvarig för den behandling av person-

uppgifter som vårdgivaren utför. I landsting och kommun är varje myndig-
het som bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den be-
handling av personuppgifter som myndigheten utför.

Personuppgiftsansvaret enligt första stycket omfattar även sådan behand-

ling av personuppgifter som vårdgivaren, eller den myndighet i ett landsting
eller en kommun som är personuppgiftsansvarig, utför när vårdgivaren eller
myndigheten genom direktåtkomst i ett enskilt fall bereder sig tillgång till
personuppgifter om en patient hos en annan vårdgivare eller annan myndig-
het i samma landsting eller kommun.

background image

4

SFS 2008:355

I 6 och 7 kap. finns särskilda bestämmelser om personuppgiftsansvar.

Personuppgifter som får behandlas

7 §

En vårdgivare får behandla endast sådana personuppgifter som behövs

för de ändamål som anges i 4 §. Uppgifter om lagöverträdelser m.m. som av-
ses i 21 § personuppgiftslagen (1998:204) får endast behandlas om det är ab-
solut nödvändigt för ett sådant ändamål. Även en vårdgivare som inte är
statlig myndighet, landsting eller kommun får under dessa förutsättningar
behandla uppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 § personupp-
giftslagen.

Sökbegrepp

8 §

Känsliga personuppgifter som avses i 13

§ personuppgiftslagen

(1998:204) eller uppgifter om lagöverträdelser m.m. som avses i 21 §
samma lag får inte användas som sökbegrepp. Inte heller får uppgifter om att
någon fått bistånd eller varit föremål för andra insatser inom socialtjänsten
eller enligt utlänningslagen (2005:716) användas som sökbegrepp.

Det är trots förbudet i första stycket tillåtet att som sökbegrepp använda

uppgifter om

1. hälsa, eller
2. att någon varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1991:1128)

om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en vårdgivare, trots förbudet i

första stycket, får använda uppgifter om etnicitet eller uppgifter av betydelse
för smittskyddet samt att någon fått bistånd eller andra insatser inom social-
tjänsten eller varit föremål för åtgärder enligt utlänningslagen som sökbe-
grepp för att göra vissa slags sammanställningar.

3 kap. Skyldigheten att föra patientjournal

Inledande bestämmelse

1 §

Vid vård av patienter ska det föras patientjournal. En patientjournal

ska föras för varje patient och får inte vara gemensam för flera patienter.

I 6 kap. finns bestämmelser om direktåtkomst till andra vårdgivares upp-

gifter om patienter genom sammanhållen journalföring.

Syftet med en patientjournal

2 §

Syftet med att föra en patientjournal är i första hand att bidra till en god

och säker vård av patienten.

En patientjournal är även en informationskälla för
– patienten,
– uppföljning och utveckling av verksamheten,
– tillsyn och rättsliga krav,
– uppgiftsskyldighet enligt lag, samt
– forskning.

background image

5

SFS 2008:355

Personer som är skyldiga att föra en patientjournal

3 §

Skyldig att föra en patientjournal är

1. den som enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso-

och sjukvårdens område har legitimation eller särskilt förordnande att utöva
visst yrke,

2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som

annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den
allmänna hälso- och sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom den
enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare, och

3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården.

Ansvar för uppgifter i en patientjournal

4 §

Den som för patientjournal ansvarar för sina uppgifter i journalen.

En patientjournals innehåll

5 §

En patientjournal får innehålla endast de uppgifter som behövs för de

ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2.

6 §

En patientjournal ska innehålla de uppgifter som behövs för en god

och säker vård av patienten.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla
1. uppgift om patientens identitet,
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder, och
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställ-

ningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om
möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning.

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en

viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

7 §

Utöver vad som föreskrivs i 5 och 6 §§ får en patientjournal innehålla

de uppgifter som enligt lag eller annan författning ska antecknas i en patient-
journal.

8 §

Om patienten anser att en uppgift i patientjournalen är oriktig eller

missvisande, ska det antecknas i journalen.

9 §

Uppgifter som ska antecknas enligt 6–8 §§ ska föras in i journalen så

snart som möjligt.

10 §

En journalanteckning ska, om det inte finns något synnerligt hinder,

signeras av den som ansvarar för uppgiften.

11 §

Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har

lämnats ut till någon, ska det dokumenteras i patientjournalen vem som har

background image

6

SFS 2008:355

fått handlingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats ut. Detta
gäller dock inte utlämnande genom direktåtkomst.

12 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om undantag från 6 § andra stycket 1 när det gäller provtag-
ning för viss sjukdom och från 10 § om signeringskrav.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om en journalhandlings innehåll och utformning.

Språket i patientjournaler

13 §

De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården ska

vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så lätta som
möjligt att förstå för patienten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att en sådan journalhandling får vara skriven på ett annat
språk än svenska.

Hantering av journalhandlingar

14 §

Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas eller göras oläsliga i

andra fall än som avses i 8 kap. 4 §.

Vid rättelse av en felaktighet ska det anges när rättelsen har skett och vem

som har gjort den.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om hur journalhandlingar ska hanteras och förvaras.

Skyldighet att utfärda intyg om vården

16 §

Den som enligt 3 § är skyldig att föra patientjournal ska på begäran

av patienten utfärda intyg om vården.

Bevarande av journalhandlingar

17 §

En journalhandling ska bevaras minst tio år efter det att den sista upp-

giften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som rege-
ringen bestämmer får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhand-
lingar ska bevaras under längre tid än tio år.

Särskilda bestämmelser om bevarande av journalhandlingar som tagits

om hand efter beslut av Socialstyrelsen finns i 9 kap. 4 §.

18 §

För journalhandlingar som utgör allmänna handlingar gäller, med de

undantag som följer av 17 §, arkivlagen (1990:782) samt de bestämmelser
som meddelas med stöd av arkivlagen.

Patientjournaler i krig m.m.

19 §

Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om patientjournaler i

krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är

background image

7

SFS 2008:355

föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har
varit i krig eller krigsfara.

4 kap. Grundläggande bestämmelser om inre sekretess och
elektronisk åtkomst inom en vårdgivares verksamhet

Inre sekretess

1 §

Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgif-

ter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av
annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Tilldelning av behörighet för elektronisk åtkomst

2 §

En vårdgivare ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för

åtkomst till sådana uppgifter om patienter som förs helt eller delvis automa-
tiserat. Sådan behörighet ska begränsas till vad som behövs för att den en-
skilde ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som förs
helt eller delvis automatiserat.

Kontroll av elektronisk åtkomst

3 §

En vårdgivare ska se till att åtkomst till sådana uppgifter om patienter

som förs helt eller delvis automatiserat dokumenteras och kan kontrolleras.
Vårdgivare ska göra systematiska och återkommande kontroller av om nå-
gon obehörigen kommer åt sådana uppgifter.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt första stycket.

Patientens möjlighet att begränsa elektronisk åtkomst för vårdsyfte

4 §

Personuppgifter som dokumenterats för ändamål som anges i 2 kap.

4 § första stycket 1 och 2 hos en vårdenhet eller inom en vårdprocess får inte
göras tillgängliga genom elektronisk åtkomst för den som arbetar vid en an-
nan vårdenhet eller inom en annan vårdprocess hos samma vårdgivare, om
patienten motsätter sig det. I sådana fall ska uppgiften genast spärras.

Vårdnadshavare till ett barn har dock inte rätt att spärra barnets uppgifter.
Uppgift om att det finns spärrade uppgifter får vara tillgänglig för andra

vårdenheter eller vårdprocesser.

5 §

En spärr enligt 4 § första stycket får hävas av en behörig befattnings-

havare hos vårdgivaren, om

1. patienten samtycker till det, eller
2. patientens samtycke inte kan inhämtas och informationen kan antas ha

betydelse för den vård som patienten oundgängligen behöver.

Uppgift om vårdenheter eller vårdprocesser som spärrat uppgifterna ska i

det fall som avses i 2 göras tillgängliga. Därefter får bara sådana uppgifter
som kan antas ha betydelse för vården av patienten göras tillgängliga.

background image

8

SFS 2008:355

5 kap. Grundläggande bestämmelser om utlämnande av
uppgifter och handlingar samt viss uppgiftsskyldighet

Bestämmelser i andra lagar

1 §

Bestämmelser om rätten att ta del av handlingar och uppgifter inom

den allmänna hälso- och sjukvården finns i tryckfrihetsförordningen och se-
kretesslagen (1980:100).

2 §

I lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens om-

råde finns bestämmelser som begränsar möjligheten att lämna ut uppgifter
från den enskilda hälso- och sjukvården.

Myndighets skyldighet att lämna uppgift ur journal upprättad inom
enskild hälso- och sjukvård

3 §

En myndighet som enligt 9 kap. har hand om en patientjournal upprät-

tad inom enskild hälso- och sjukvård har, om uppgift ur journalen begärs för
särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som ansva-
rat för journalen före överlämnandet till myndigheten.

Utlämnande genom direktåtkomst

4 §

Utlämnande genom direktåtkomst till personuppgifter är tillåten endast

i den utsträckning som anges i lag eller förordning.

Om ett landsting eller en kommun bedriver hälso- och sjukvård genom

flera myndigheter, får en sådan myndighet ha direktåtkomst till personupp-
gifter som behandlas av någon annan sådan myndighet i samma landsting
eller kommun.

Ytterligare bestämmelser om utlämnande genom direktåtkomst finns i

5 §, 6 kap. och i 7 kap. 9 §.

5 §

En vårdgivare får medge en enskild direktåtkomst till sådana uppgifter

om den enskilde själv som får lämnas ut till honom eller henne och som be-
handlas för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2. Den en-
skilde får under samma förutsättningar medges direktåtkomst till sådan do-
kumentation som avses i 4 kap. 3 § första stycket första meningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direkt-
åtkomst som avses i första stycket.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

6 §

Får en personuppgift lämnas ut, kan det ske på medium för automatise-

rad behandling.

background image

9

SFS 2008:355

6 kap. Sammanhållen journalföring

Direktåtkomst till uppgifter hos en annan vårdgivare

1 §

En vårdgivare får, under de förutsättningar som anges i 2 §, ha direkt-

åtkomst till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare för ändamål
som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2.

Patientens inflytande vid sammanhållen journalföring m.m.

2 §

Om en patient motsätter sig det får andra uppgifter om patienten än

dem som anges i andra stycket inte göras tillgängliga för andra vårdgivare
genom sammanhållen journalföring.

Uppgift om att det finns spärrade uppgifter om en patient samt uppgift om

vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna får göras tillgängliga för andra
vårdgivare genom sammanhållen journalföring. En annan vårdgivare får ta
del av uppgift om vilken vårdgivare som har spärrat uppgifterna endast un-
der de förutsättningar som anges i 4 §.

Innan uppgifter om en patient görs tillgängliga för andra vårdgivare ge-

nom sammanhållen journalföring, ska patienten informeras om vad den sam-
manhållna journalföringen innebär och om att patienten kan motsätta sig att
andra uppgifter än dem som anges i andra stycket görs tillgängliga för andra
vårdgivare genom sammanhållen journalföring.

Om en patient motsätter sig att andra uppgifter än dem som anges i andra

stycket görs tillgängliga för andra vårdgivare genom sammanhållen journal-
föring ska uppgifterna genast spärras. Vårdnadshavaren till ett barn kan dock
inte spärra uppgifter om barnet. En patient kan när som helst begära att den
vårdgivare som har spärrat uppgifterna häver spärren.

Ospärrade uppgifter om patienten ska göras tillgängliga för de vårdgivare

som är anslutna till systemet med sammanhållen journalföring. Det ska vi-
dare införas en uppgift i systemet om att det finns ospärrade uppgifter om
patienten. Andra vårdgivare ska kunna ta del av denna uppgift utan att ta del
av uppgift om vilken vårdgivare som har gjort uppgiften tillgänglig och
övriga uppgifters innehåll.

3 §

För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan vård-

givare gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring enligt
2 § fjärde stycket krävs att

1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller be-

handla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, och

3. patienten samtycker till det.
Vårdgivaren får även behandla sådana uppgifter om
1. uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits en patientrela-

tion med,

2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda sådant intyg som av-

ses i 3 kap. 16 §, och

3. patienten samtycker till det.
För att en vårdgivare ska få behandla sådana uppgifter som en vårdnads-

havare inte har rätt att spärra enligt 2 § fjärde stycket andra meningen krävs

background image

10

SFS 2008:355

att förutsättningarna enligt första stycket 1 och 2 eller andra stycket 1 och 2
är uppfyllda.

4 §

Om det finns spärrade uppgifter om en patient och det föreligger fara

för dennes liv eller det annars föreligger allvarlig risk för dennes hälsa, får
vårdgivaren, om patienten inte kan häva spärren enligt 2 § fjärde stycket, ta
del av uppgift om vilken eller vilka vårdgivare som har spärrat uppgifterna.
Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift bedömer att de spärrade upp-
gifterna kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängligen
behöver, får vårdgivaren begära hos den vårdgivare som har spärrat uppgif-
terna att denne häver spärren.

Om det finns ospärrade uppgifter om en patient och det föreligger fara för

dennes liv eller det annars föreligger allvarlig risk för dennes hälsa, får vård-
givaren, om patientens samtycke inte kan inhämtas enligt 3 §, ta del av upp-
gift om vilken eller vilka vårdgivare som har gjort uppgifterna tillgängliga.
Om vårdgivaren med ledning av denna uppgift bedömer att de ospärrade
uppgifterna kan antas ha betydelse för den vård som patienten oundgängli-
gen behöver, får vårdgivaren behandla de ospärrade uppgifterna.

5 §

En vårdgivare får inte behandla en annan vårdgivares uppgifter om en

patient i systemet med sammanhållen journalföring under andra förutsätt-
ningar än dem som anges i 3 och 4 §§ även om patienten uttryckligen sam-
tycker till det.

Personuppgiftsansvar vid sammanhållen journalföring

6 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om vem som ska ha personuppgiftsansvar för övergripande
frågor om tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vid sammanhållen
journalföring.

I 2 kap. 6 § finns allmänna bestämmelser om personuppgiftsansvar.

Behörighetstilldelning och åtkomstkontroll

7 §

Bestämmelserna i 4 kap. 2 och 3 §§ gäller även för behörighetstilldel-

ning och åtkomstkontroll vid sammanhållen journalföring.

Bevarande och gallring

8 §

När patientjournaler är tillgängliga för flera vårdgivare genom sam-

manhållen journalföring gäller skyldigheten enligt 3 kap. 17 § att bevara en
journalhandling bara den vårdgivare som ansvarar för handlingen.

Om en journalhandling eller annan handling är tillgänglig för en myndig-

het bara genom sammanhållen journalföring och myndigheten inte ansvarar
för den, får myndigheten gallra handlingen från sitt arkiv.

background image

11

SFS 2008:355

7 kap. Nationella och regionala kvalitetsregister

Inledande bestämmelse

1 §

Med kvalitetsregister avses en automatiserad och strukturerad samling

av personuppgifter som inrättats särskilt för ändamålet att systematiskt och
fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Kvalitetsregistren ska möj-
liggöra jämförelse inom hälso- och sjukvården på nationell eller regional
nivå. Bestämmelserna i detta kapitel gäller för nationella och regionala kva-
litetsregister i vilka personuppgifter samlas in från flera vårdgivare.

Den enskildes inställning till behandling i kvalitetsregister

2 §

Personuppgifter får inte behandlas i ett nationellt eller regionalt kvali-

tetsregister, om den enskilde motsätter sig det.

Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandlingen sedan den på-

börjats, ska uppgifterna utplånas ur registret så snart som möjligt.

Information

3 §

Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvali-

tetsregister ska den som är personuppgiftsansvarig se till att den enskilde, ut-
över den information som ska lämnas enligt 8 kap. 6 §, får information om

1. rätten att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret,
2. i vilken utsträckning personuppgifter inhämtas från någon annan källa

än från den enskilde själv eller dennes patientjournal, och

3. vilka kategorier av mottagare som personuppgifter kan komma att läm-

nas ut till.

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan personuppgifts-

behandlingen påbörjas, ska den lämnas så snart som möjligt därefter.

Kvalitetsregisters ändamål

4 §

I stället för vad som anges i 2 kap. 4 och 5 §§ gäller att personuppgifter

i nationella och regionala kvalitetsregister får behandlas för ändamålet att
systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet.

5 §

Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 4 § får

också behandlas för ändamålen

1. framställning av statistik,
2. forskning inom hälso- och sjukvården,
3. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för ändamål som

anges i 1 och 2 eller i 4 §, och

4. fullgörande av annan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förord-

ning än den som anges i 15 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100).

6 §

Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får inte be-

handlas för några andra ändamål än de som anges i 4 och 5 §§.

background image

12

SFS 2008:355

Personuppgiftsansvar

7 §

Endast myndigheter inom hälso- och sjukvården får vara personupp-

giftsansvariga för central behandling av personuppgifter i ett nationellt eller
regionalt kvalitetsregister.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta

om undantag från första stycket.

I 2 kap. 6 § finns allmänna bestämmelser om personuppgiftsansvar.

Personuppgifter som får behandlas

8 §

Endast sådana personuppgifter som behövs för ändamål som anges i

4 § får behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

En enskilds personnummer eller namn får behandlas i ett nationellt eller

regionalt kvalitetsregister endast om det inte är tillräckligt för ändamål som
anges i 4 § att använda kodade personuppgifter eller personuppgifter som
endast indirekt kan hänföras till den enskilde.

Känsliga personuppgifter som avses i 13

§ personuppgiftslagen

(1998:204) och som inte rör hälsa samt uppgifter om lagöverträdelser m.m.
som avses i 21 § samma lag får behandlas endast om regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.

Utlämnande genom direktåtkomst

9 §

En vårdgivare får ha direktåtkomst till de uppgifter som vårdgivaren

lämnat till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

Bevarande och gallring

10 §

Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska

gallras när de inte längre behövs för det ändamål som anges i 4 §.

En arkivmyndighet inom ett landsting eller en kommun får dock före-

skriva att personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister som
förs inom landstinget eller kommunen får bevaras för historiska, statistiska
eller vetenskapliga ändamål.

Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämt har meddelat fö-

reskrifter enligt 7 § andra stycket, får regeringen eller myndigheten också
föreskriva att personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller ve-
tenskapliga ändamål.

8 kap. Rättigheter för den enskilde

Rätt att ta del av uppgifter

1 §

Att en myndighet inom allmän hälso- och sjukvård under vissa förut-

sättningar är skyldig att lämna ut journalhandlingar och andra handlingar
och uppgifter till en patient, framgår av tryckfrihetsförordningen och sekre-
tesslagen (1980:100).

2 §

En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska på begäran

av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhan-

background image

13

SFS 2008:355

dahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i av-
skrift eller kopia, om inte annat följer av 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 §
första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvår-
dens område.

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prövas

av den som är ansvarig för journalhandlingen. Anser den ansvarige att jour-
nalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon
genast med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för prövning.

Rättelse

3 §

Bestämmelserna i 28 § personuppgiftslagen (1998:204) om den per-

sonuppgiftsansvariges skyldighet att på begäran av den registrerade rätta,
blockera eller utplåna personuppgifter och att underrätta tredje man, till vil-
ken uppgifterna har lämnats ut, ska gälla även då sådan behandling av per-
sonuppgifter som avses i 1 kap. 4 § skett i strid med denna lag.

Enligt 3 kap. 14 § får dock uppgifter i en journalhandling inte utplånas

eller göras oläsliga i andra fall än som avses i 4 §.

Förstörande av patientjournal

4 §

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patient-

journal får Socialstyrelsen besluta att journalen helt eller delvis ska förstö-
ras. Förutsättningarna för detta är att

1. godtagbara skäl anförs för ansökan,
2. patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen

inte behövs för patientens vård, och

3. det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara jour-

nalen.

Innan ansökan slutligt prövas får den som ansvarar för en journalhandling

som omfattas av ansökan ges tillfälle att yttra sig.

Information

5 §

En vårdgivare ska på begäran av en patient lämna information om den

direktåtkomst och elektroniska åtkomst till uppgifter om patienten som före-
kommit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om information enligt första stycket.

6 §

Den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag ska se till att den

registrerade får information om personuppgiftsbehandlingen.

Informationen ska innehålla upplysningar om
1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålet med behandlingen,
3. vilka kategorier av uppgifter som behandlas,
4. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
5. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna och

behandlingen,

6. rätten enligt 4 kap. 4 § att i vissa fall begära att uppgifter spärras,

background image

14

SFS 2008:355

7. rätten enligt 5 § att få information om den direktåtkomst och elektro-

niska åtkomst som förekommit,

8. rätten att ta del av uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204),
9. rätten till rättelse och underrättelse av tredje man enligt 28 § person-

uppgiftslagen,

10. rätten enligt 10 kap. 1 § till skadestånd vid behandling av person-

uppgifter i strid med denna lag,

11. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande

av uppgifter på medium för automatiserad behandling,

12. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt
13. huruvida personuppgiftsbehandlingen är frivillig eller inte.
I 6 kap. 2 § och 7 kap. 3 § finns ytterligare bestämmelser om vilken infor-

mation som ska lämnas i vissa fall.

Andra rättigheter enligt denna lag

7 §

I denna lag finns föreskrifter om andra rättigheter för den enskilde i

3 kap. 8 §, 4 kap. 4 §, 6 kap. 2 § samt 7 kap. 2 och 3 §§.

9 kap. Omhändertagande och återlämnande av patientjournal

Förutsättningar för omhändertagande

1 §

Om det på sannolika skäl kan antas att patientjournaler inom enskild

hälso- och sjukvård inte kommer att handhas enligt denna lag eller enligt fö-
reskrifter som meddelats i anslutning till lagen, får Socialstyrelsen besluta
att patientjournalerna ska tas om hand.

Socialstyrelsen får också besluta om omhändertagande av patientjournaler

inom enskild hälso- och sjukvård, om

1. den som ansvarar för hanteringen av journalerna ansöker om det, och
2. det finns ett påtagligt behov av att journalerna tas om hand.

Förutsättningar för återlämnande

2 §

En omhändertagen patientjournal ska återlämnas, om det är möjligt

och det inte finns skäl för omhändertagande enligt 1 §. Beslut i fråga om
återlämnande meddelas av Socialstyrelsen efter ansökan av den som vid be-
slutet om omhändertagande ansvarade för hanteringen av journalen.

Ansvaret för omhändertagna journaler

3 §

Patientjournaler som omhändertagits enligt 1 § ska förvaras avskilda

hos arkivmyndigheten i det landsting eller, i fråga om kommun som inte till-
hör något landsting, den kommun där journalerna finns. Socialstyrelsen ska i
varje beslut om omhändertagande ange hos vilken arkivmyndighet journa-
lerna ska förvaras.

background image

15

SFS 2008:355

Bevarande av omhändertagna journaler

4 §

Omhändertagna journalhandlingar ska bevaras minst tio år från det att

de kom in till arkivmyndigheten.

Verkställighet av beslut om omhändertagande

5 §

Ett beslut om omhändertagande av patientjournaler får verkställas även

om det inte vunnit laga kraft, om inte något annat föreskrivits i beslutet.

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett

beslut om omhändertagande av patientjournaler.

10 kap. Skadestånd och överklagande

Skadestånd

1 §

Bestämmelserna om skadestånd i 48 § personuppgiftslagen (1998:204)

gäller vid sådan behandling av personuppgifter enligt denna lag som är helt
eller delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår i eller är avsedda att
ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Överklagande

2 §

Socialstyrelsens beslut om att avslå en ansökan om förstöring av en pa-

tientjournal enligt 8 kap. 4 § första stycket, samt i fråga om omhänderta-
gande eller återlämnande av patientjournaler enligt 9 kap. 1 och 2 §§, får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 8 kap. 2 § andra

stycket gäller i tillämpliga delar 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100).

Vid sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 kap. 4 § finns yt-

terligare bestämmelser om överklagande i 51–53 §§ personuppgiftslagen
(1998:204).

Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008, då patientjournallagen

(1985:562) och lagen (1998:544) om vårdregister ska upphöra att gälla.

2. Bestämmelserna i 7 kap. ska inte börja tillämpas förrän den 1 juli 2009

i fråga om nationella och regionala kvalitetsregister som börjat föras före
denna lags ikraftträdande.

3. Bestämmelserna i 7 kap. 2 och 3 §§ gäller inte för personuppgifter som

behandlats i nationella och regionala kvalitetsregister före den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

GÖRAN HÄGGLUND
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.