SFS 2014:829 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientdatalag (2008:355) / SFS 2014:829 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)
140829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientdatalagen (2008:355);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om patientdatalagen (2008:355)

dels att 6 kap. 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 2 a och 3 a §§ och

7 kap. 2 a §, av följande lydelse.

6 kap.

2 a §

En vårdgivare får göra uppgifter om en patient som inte endast tillfäl-

ligt saknar förmåga att ta ställning enligt 2 § tillgängliga för de vårdgivare
som är anslutna till systemet med sammanhållen journalföring, om

1. patientens inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som

möjligt klarlagts, och

2. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig per-

sonuppgiftsbehandlingen.

3 §

För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan vårdgivare

gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring enligt 2 § femte
stycket krävs att

1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller be-

handla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, och

3. patienten samtycker till det.
Vårdgivaren får även behandla sådana uppgifter om
1. uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits en patientrela-

tion med,

2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda sådant intyg som avses

i 3 kap. 16 §, och

3. patienten samtycker till det.
För att en vårdgivare ska få behandla sådana uppgifter som en vårdnads-

havare inte har rätt att spärra enligt 2 § fjärde stycket andra meningen krävs
att förutsättningarna enligt första stycket 1 och 2 eller andra stycket 1 och 2 är
uppfyllda.

3 a §

En vårdgivare får ta del av uppgift om vilken vårdgivare som har gjort

uppgifter tillgängliga enligt 2 eller 2 a §, om patienten inte endast tillfälligt
saknar förmåga att lämna samtycke enligt 3 § första stycket 3.

1 Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20, rskr. 2013/14:328.

SFS 2014:829

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:829

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Vårdgivaren får även behandla de uppgifter som avses i 2 eller 2 a §, om
1. vårdgivaren bedömer att dessa kan antas ha betydelse för den vård som

är nödvändig med hänsyn till patientens hälsotillstånd,

2. patientens inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt som

möjligt klarlagts, och

3. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig per-

sonuppgiftsbehandlingen.

5 §

En vårdgivare får inte behandla en annan vårdgivares uppgifter om en

patient i systemet med sammanhållen journalföring under andra förutsätt-
ningar än dem som anges i 3�4 §§, även om patienten uttryckligen samtycker
till det.

7 kap.

2 a §

För den enskilde som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta ställ-

ning enligt 2 § första stycket får personuppgifter behandlas i ett nationellt
eller regionalt kvalitetsregister, om

1. hans eller hennes inställning till sådan personuppgiftsbehandling så långt

som möjligt klarlagts, och

2. det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig

personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifter i ett kvalitetsregister ska så snart som möjligt utplånas, om

det efter att personuppgiftsbehandlingen har påbörjats finns anledning att anta
att den enskilde skulle motsätta sig den.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.