SFS 2014:829 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientdatalag (2008:355) / SFS 2014:829 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)
140829.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FDCELB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FDCEMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FDCEMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FDCELB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:FDCEMD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:15px;font-family:FDCEMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:FDCEMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:FDCELB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:FDCELB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FDCEMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDCELB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FDCELB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FDCELB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FDCEMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FDCELB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FDCEMC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FDCELB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i patientdatalagen (2008:355);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 19 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om patientdatalagen (2008:355)</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 6 kap. 3 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i lagen ska inf�ras tre nya paragrafer, 6 kap. 2 a och 3 a �� och</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">7 kap. 2 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">En v�rdgivare f�r g�ra uppgifter om en patient som inte endast tillf�l-</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">ligt saknar f�rm�ga att ta st�llning enligt 2 � tillg�ngliga f�r de v�rdgivare<br/>som �r anslutna till systemet med sammanh�llen journalf�ring, om </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. patientens inst�llning till s�dan personuppgiftsbehandling s� l�ngt som</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�jligt klarlagts, och</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig per-</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">sonuppgiftsbehandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:541px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:541px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">F�r att en v�rdgivare ska f� behandla uppgifter som en annan v�rdgivare</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">gjort tillg�ngliga i systemet med sammanh�llen journalf�ring enligt 2 � femte<br/>stycket kr�vs att </p> <p style="position:absolute;top:593px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">1. uppgifterna r�r en patient som det finns en aktuell patientrelation med, <br/>2. uppgifterna kan antas ha betydelse f�r att f�rebygga, utreda eller be-</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">handla sjukdomar och skador hos patienten inom h�lso- och sjukv�rden, och </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. patienten samtycker till det.<br/>V�rdgivaren f�r �ven behandla s�dana uppgifter om <br/>1. uppgifterna r�r en patient som det finns eller har funnits en patientrela-</p> <p style="position:absolute;top:697px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion med, </p> <p style="position:absolute;top:715px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. uppgifterna kan antas ha betydelse f�r att utf�rda s�dant intyg som avses</p> <p style="position:absolute;top:732px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">i 3 kap. 16 �, och </p> <p style="position:absolute;top:750px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">3. patienten samtycker till det. <br/>F�r att en v�rdgivare ska f� behandla s�dana uppgifter som en v�rdnads-</p> <p style="position:absolute;top:784px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">havare inte har r�tt att sp�rra enligt 2 � fj�rde stycket andra meningen kr�vs<br/>att f�ruts�ttningarna enligt f�rsta stycket 1 och 2 eller andra stycket 1 och 2 �r<br/>uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:854px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:854px;left:119px;white-space:nowrap" class="ft10">En v�rdgivare f�r ta del av uppgift om vilken v�rdgivare som har gjort</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">uppgifter tillg�ngliga enligt 2 eller 2 a �, om patienten inte endast tillf�lligt<br/>saknar f�rm�ga att l�mna samtycke enligt 3 � f�rsta stycket 3. </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20, rskr. 2013/14:328.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:829</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 1 juli 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:829</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">V�rdgivaren f�r �ven behandla de uppgifter som avses i 2 eller 2 a �, om <br/>1. v�rdgivaren bed�mer att dessa kan antas ha betydelse f�r den v�rd som</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">�r n�dv�ndig med h�nsyn till patientens h�lsotillst�nd,</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. patientens inst�llning till s�dan personuppgiftsbehandling s� l�ngt som</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">m�jligt klarlagts, och</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig per-</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">sonuppgiftsbehandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:190px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En v�rdgivare f�r inte behandla en annan v�rdgivares uppgifter om en</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">patient i systemet med sammanh�llen journalf�ring under andra f�ruts�tt-<br/>ningar �n dem som anges i 34 ��, �ven om patienten uttryckligen samtycker<br/>till det.</p> <p style="position:absolute;top:286px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>7 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:312px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft20">F�r den enskilde som inte endast tillf�lligt saknar f�rm�ga att ta st�ll-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">ning enligt 2 � f�rsta stycket f�r personuppgifter behandlas i ett nationellt<br/>eller regionalt kvalitetsregister, om</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. hans eller hennes inst�llning till s�dan personuppgiftsbehandling s� l�ngt</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">som m�jligt klarlagts, och</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig</p> <p style="position:absolute;top:416px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">personuppgiftsbehandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Personuppgifter i ett kvalitetsregister ska s� snart som m�jligt utpl�nas, om</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">det efter att personuppgiftsbehandlingen har p�b�rjats finns anledning att anta<br/>att den enskilde skulle mots�tta sig den.</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2014.</p> <p style="position:absolute;top:539px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:574px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:591px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i patientdatalagen (2008:355);

utf�rdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om patientdatalagen (2008:355)

dels att 6 kap. 3 och 5 �� ska ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen ska inf�ras tre nya paragrafer, 6 kap. 2 a och 3 a �� och

7 kap. 2 a �, av f�ljande lydelse.

6 kap.

2 a �

En v�rdgivare f�r g�ra uppgifter om en patient som inte endast tillf�l-

ligt saknar f�rm�ga att ta st�llning enligt 2 � tillg�ngliga f�r de v�rdgivare
som �r anslutna till systemet med sammanh�llen journalf�ring, om

1. patientens inst�llning till s�dan personuppgiftsbehandling s� l�ngt som

m�jligt klarlagts, och

2. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig per-

sonuppgiftsbehandlingen.

3 �

F�r att en v�rdgivare ska f� behandla uppgifter som en annan v�rdgivare

gjort tillg�ngliga i systemet med sammanh�llen journalf�ring enligt 2 � femte
stycket kr�vs att

1. uppgifterna r�r en patient som det finns en aktuell patientrelation med,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse f�r att f�rebygga, utreda eller be-

handla sjukdomar och skador hos patienten inom h�lso- och sjukv�rden, och

3. patienten samtycker till det.
V�rdgivaren f�r �ven behandla s�dana uppgifter om
1. uppgifterna r�r en patient som det finns eller har funnits en patientrela-

tion med,

2. uppgifterna kan antas ha betydelse f�r att utf�rda s�dant intyg som avses

i 3 kap. 16 �, och

3. patienten samtycker till det.
F�r att en v�rdgivare ska f� behandla s�dana uppgifter som en v�rdnads-

havare inte har r�tt att sp�rra enligt 2 � fj�rde stycket andra meningen kr�vs
att f�ruts�ttningarna enligt f�rsta stycket 1 och 2 eller andra stycket 1 och 2 �r
uppfyllda.

3 a �

En v�rdgivare f�r ta del av uppgift om vilken v�rdgivare som har gjort

uppgifter tillg�ngliga enligt 2 eller 2 a �, om patienten inte endast tillf�lligt
saknar f�rm�ga att l�mna samtycke enligt 3 � f�rsta stycket 3.

1 Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20, rskr. 2013/14:328.

SFS 2014:829

Utkom fr�n trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:829

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

V�rdgivaren f�r �ven behandla de uppgifter som avses i 2 eller 2 a �, om
1. v�rdgivaren bed�mer att dessa kan antas ha betydelse f�r den v�rd som

�r n�dv�ndig med h�nsyn till patientens h�lsotillst�nd,

2. patientens inst�llning till s�dan personuppgiftsbehandling s� l�ngt som

m�jligt klarlagts, och

3. det inte finns anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig per-

sonuppgiftsbehandlingen.

5 �

En v�rdgivare f�r inte behandla en annan v�rdgivares uppgifter om en

patient i systemet med sammanh�llen journalf�ring under andra f�ruts�tt-
ningar �n dem som anges i 34 ��, �ven om patienten uttryckligen samtycker
till det.

7 kap.

2 a �

F�r den enskilde som inte endast tillf�lligt saknar f�rm�ga att ta st�ll-

ning enligt 2 � f�rsta stycket f�r personuppgifter behandlas i ett nationellt
eller regionalt kvalitetsregister, om

1. hans eller hennes inst�llning till s�dan personuppgiftsbehandling s� l�ngt

som m�jligt klarlagts, och

2. det inte finns anledning att anta att han eller hon skulle ha motsatt sig

personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifter i ett kvalitetsregister ska s� snart som m�jligt utpl�nas, om

det efter att personuppgiftsbehandlingen har p�b�rjats finns anledning att anta
att den enskilde skulle mots�tta sig den.

Denna lag tr�der i kraft den 1 oktober 2014.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.