SFS 1985:562

850562.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:562

Utkom från trycket

Utfärdad den 13 juni 1985.

den 24 juni 1985

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Vid vård av patienter inom hälso- och sjukvården skall föras patient­
journal. Patientjournal skall föras för varje patient och får inte vara gemen­

sam för flera patienter.

Med vård avses i denna lag även undersökning och behandling.

2 § Med patientjournal avses i denn a lag de anteckningar som görs och

de handlingar som upprättas eller inkommer i samband med vården och

som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra person­

liga förhållanden och om vårdåtgärder {Journalhandlingar).

Som journalhandling anses framställning i skrift eller bild samt upptag­

ning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med
tekniskt hjälpmedel.

Patientjournalens innehåll, utformning och hantering

3 § En patientjournal skall innehålla de uppgifter som b ehövs för en god
och säker vård av patienten. Uppgifterna skall föras in i journalen så snart
det kan sk e.

Om uppgifterna föreligger, skall en patientjournal alltid innehålla

1. uppgift om p atientens identitet,

2. väsentliga uppgifterom bakgrunden till vården.

' Prop. 1984/85: 189, SoU 33. rskr40!.

1293

¬

background image

• -

^

SFS 1985:562

3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydan de åtgärder,
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

Patientjournalen skall vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en ' ,

viss anteckning i journal en och när anteckningen gjordes.

En journalanteckning skall om inte synnerligt hinder möter signeras av

den som svarar för uppgiften.

4 § Varje uppgift i en journalhandling som upprättas inom hälso- och
sjukvården skall utformas så, att patientens integritet respekteras.

5 § De journalhandlingar som upprättas inom hälso- och sjukvården skall

vara skrivna på svenska språket, vara tydligt utformade och så långt
möjligt förståeliga för patienten.

6 § Uppgifter i en jour nalhandling får inte utplånas eller göras oläsliga i
andra fall än som avses i 1 3 §. Vid rät telse av en felaktighet skall det ange s

när rättelsen har skett och vem som ha r gjort den.

7 § Varje jo urnalhandling skall hanteras och förvaras så. att obehöriga

inte får tillgång till den.

Om en journalhandling eller en avskrift eller kopia av handlingen har

lämnats ut till någon, skall det antecknas i patie ntjournalen vem som har
fått hand lingen, avskriften eller kopian och när denna har lämnats ut.

Bevarande av journalhandling

8 § En journalhandling skall bevaras minst tre år efter det den sista

uppgiften fördes in i handlingen. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får föreskriva att vissa slags journalhandlingar skall
bevaras minst tio år.

Om arkivvård av patientjournaler i det allmännas verksamhet finns det

särskilda bestämmelser.

Skyldighet att föra patientjournal
9 § Skyldig att föra patientjournal är

1. den som enligt lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom

hälso- och sjukvården m.m. har legitimation eller särskilt förord­
nande att utöva visst yrke.

2. den som, utan att ha legitimation för yrket, är verksam som logoped.

psykolog eller psykoterapeut inom den allmä nna hälso- och sjukvår­

den eller inom den enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt
legitimerad yrkesutövare,

3. den som är verksam som arbetsterapeut, kurator eller sjukhusfysiker

i den allmänna hälso- och sjukvården.

Var och en som för patientjournal svarar för sina uppgifter i journ alen.

Skyldighet att utfärda intyg om vården

J294

10 § Den som enlig t 9 !? är skyldig att föra patientjournal skall på begäran
av patienten utfärda intyg om v ården.

¬

background image

< L

¥ ••

Offentlighet och sekretess m. m.

SFS 1985: 562

11 § Om r ätten att ta del av journalhandlingar inom den allmänn a hälso-
och s jukvården finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen och sekre­

tesslagen (1980:100).

12 § En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård skall på begä­

ran av patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom för läsning

eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer
av 6 § andra stycket eller 6 a § f örsta stycket lagen (1980:11) om tillsyn

över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prövas

av den som är ansvarig för patientjournalen. Anser denne att journalhand­
lingen eller någon del av den inte bör lämnas ut. skall han genast med eget

yttrande överlämna frågan till socialstyrelsen för prövning.

1 fråga om överklagande av socialstyrelsens beslut enligt andra stycket

gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen

(1980: 100).

13 § På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en

patientjournal får socialstyrelsen förordna att journalen helt eller delvis

skall förstöras. Förutsättning för detta är dels att godtagbara skäl anförs

för ansökan, dels att patientjournalen eller den del därav som skall förstö­

ras uppenbarligen inte behövs för patientens vård och dels att det från

allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

Innan ansökan slutligt prövas, skall den som ansvarar för patientjourna­

len beredas tillfälle att yttra sig.

Om socialstyrelsen har avslagit en ansökan om förstöring av en patient­

journal, får beslutet överklagas hos kammarrätten genom besvär. Om
socialstyrelsens beslut innebär bifall till en sådan ansökan, får beslutet inte
överklagas.

Ytterligare föreskrifter

14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om undantag från bestämmelsen i 5 § a tt en journal­
handling som upprättas inom hälso- och sjukvården skall vara skriven på

svenska språket.

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela ytterligare föreskrifter om en journalhandlings innehåll, utform­

ning och han tering.

Patientjournaler i kr ig m. m.

16 § Regeringen får meddela särskilda föreskrifter om patientjournaler i

krig, vid krigsfara eller under sådana utomordentliga förhållanden som är

föranledda av att riket har befunnit sig i krig eller k rigsfara.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

2. Bestämmelserna i 12 § första stycket gäller inte journalanteckningar

'295

som har tillkommit före den 1 juli 198 0.

¬

background image

^ • • • (

SFS 1985:562

3. Aldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om överklagande aV

socialstyrelsens beslut angående förstöring av patientjournal när beslutet

har meddelats före den I januari 1986.

4. Förekommer i lag eller anna n författning hänvisning till en föreskrift

som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den

nya bestämmelsen.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

G. SIGURDSEN

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.