SFS 1992:1566

921566.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1566 Lag

utkom från trycket

OBi ändring i pati entjonmallagen (1985:562);

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

(1985:562) skall ha följande lydelse.

att 9 § patientjoumallagen

9 § Skyldig att föra patientjournal är

1. den som enligt lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom

hälso- och sjukvården m. m. har legitimation eller särskilt förordnande att
utöva visst yrke,

2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som

annars bara skall utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom
den allmänna hälso- och sjukvården eller sådana arbetsuppgifter inom den

enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare,

3. den som är verksam som arbetsterapeut, kurator eller sjukhusfysiker

i den al lmänna hälso- och sjukvården.

Var och en som för patientjournal svarar för sina uppgifter i journalen.

Denna lag träder i kraft den 1 janu ari 1994.

På regeringens vägnar

BO KÖNBERG

Susanne Billum

(Socialdepartementet)

3724

' Prop. 1992/93:83, bet. I992 /93:SoU8, rskr. 1992/93:87.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.