SFS 2018:447 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

SFS2018-447.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Utfärdad den 3 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om patientdatalagen (2008:355)

dels att 8 kap. 3 § och 10 kap. 1 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 8 kap. 3 §, 10 kap. 1 § och 10 kap. 2 § ska

utgå,

dels att 1 kap. 1 och 4 §§, 2 kap. 5, 7 och 8 §§, 7 kap. 3, 8 och 10 §§,

8 kap. 6 §, 10 kap. 2 § och rubriken närmast före 1 kap. 4 § ska ha följande
lydelse,

dels att rubriken till 10 kap. ska lyda ”Överklagande”,
dels att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 7 a § och 7 kap. 8 a §, av

följande lydelse.

1 kap.
1 §
Denna lag tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter
inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet
att föra patientjournal.

Lagen gäller i tillämpliga delar även uppgifter om avlidna personer.
Lagen gäller inte vid sådan behandling av personuppgifter som avses i

den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska per-
soner med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet
av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän data-
skyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning.

Förhållandet till annan dataskyddsreglering
4 §
Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar EU:s data-
skyddsförordning, vid sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och
sjukvården som är helt eller delvis automatiserad eller där uppgifterna ingår
i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som
är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Vid behandling av personuppgifter som avses i första stycket gäller lagen

(2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord-
ning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte
annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen.

1 Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261.

SFS

2018:447

Publicerad
den

9 maj 2018

background image

2

SFS

2 kap.
5 §
Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 § får också
behandlas för att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse
med lag eller förordning. Personuppgifterna får även behandlas för andra
ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som
är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

7 § En vårdgivare får behandla endast sådana personuppgifter som behövs
för de ändamål som anges i 4 §. Uppgifter om lagöverträdelser som inne-
fattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller admini-
strativa frihetsberövanden får endast behandlas om det är absolut nödvändigt
för ett sådant ändamål. Även en vårdgivare som inte är statlig myndighet,
landsting eller kommun får under dessa förutsättningar behandla uppgifter
om lagöverträdelser.

7 a § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning
(känsliga personuppgifter) får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i förord-
ningen under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i artikel 9.3 i förord-
ningen är uppfyllt.

8 § Känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser som av-
ses i 7 § får inte användas som sökbegrepp. Inte heller får uppgifter om att
någon fått bistånd eller varit föremål för andra insatser inom socialtjänsten
eller enligt utlänningslagen (2005:716) användas som sökbegrepp.

Det är trots förbudet i första stycket tillåtet att som sökbegrepp använda

uppgifter om

1. hälsa, eller
2. att någon varit föremål för tvångsingripande enligt lagen (1991:1128)

om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en vårdgivare, trots förbudet i

första stycket, får använda uppgifter om etnicitet eller uppgifter av betydelse
för smittskyddet samt att någon fått bistånd eller andra insatser inom social-
tjänsten eller varit föremål för åtgärder enligt utlänningslagen som sökbe-
grepp för att göra vissa slags sammanställningar.

7 kap.
3 §
Innan personuppgifter behandlas i ett nationellt eller regionalt kvali-
tetsregister ska den som är personuppgiftsansvarig se till att den enskilde,
utöver den information som ska lämnas enligt 8 kap. 6 §, får information om
rätten att när som helst få uppgifter om sig själv utplånade ur registret.

Om det inte är möjligt att lämna informationen innan personuppgifts-

behandlingen påbörjas, ska den lämnas så snart som möjligt därefter.

8 § Endast sådana personuppgifter som behövs för ändamål som anges i
4 § får behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister.

En enskilds personnummer eller namn får behandlas i ett nationellt eller

regionalt kvalitetsregister endast om det inte är tillräckligt för ändamål som
anges i 4 § att använda kodade personuppgifter eller personuppgifter som
endast indirekt kan hänföras till den enskilde.

Uppgifter om hälsa får behandlas i nationella och regionala kvalitetsregis-

ter. Andra känsliga personuppgifter får behandlas i nationella och regionala
kvalitetsregister endast om regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer i enskilda fall medger det.

2018:447

background image

3

SFS

Känsliga personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 9.2 h i EU:s

dataskyddsförordning under förutsättning att kravet på tystnadsplikt i
artikel 9.3 i förordningen är uppfyllt.

8 a § Uppgifter om lagöverträdelser som avses i 2 kap. 7 § får behandlas i
nationella och regionala kvalitetsregister endast om regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medger det.

10 § Personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister ska
gallras när de inte längre behövs för det ändamål som anges i 4 §.

En arkivmyndighet inom ett landsting eller en kommun får dock före-

skriva att personuppgifter i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister som
förs inom landstinget eller kommunen får bevaras för arkivändamål av all-
mänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller stati-
stiska ändamål.

Om regeringen eller den myndighet regeringen bestämt har meddelat

föreskrifter enligt 7 § andra stycket, får regeringen eller myndigheten också
föreskriva att personuppgifter får bevaras för sådana ändamål.

8 kap.
6 §
Utöver vad som framgår av artiklarna 13 och 14 i EU:s dataskyddsför-
ordning ska den som är personuppgiftsansvarig enligt denna lag lämna infor-
mation till den registrerade om

1. den uppgiftsskyldighet som kan följa av lag eller förordning,
2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för uppgifterna

och behandlingen,

3. rätten enligt 4 kap. 4 § att i vissa fall begära att uppgifter spärras,
4. rätten enligt 5 § att få information om den direktåtkomst och elektro-

niska åtkomst som förekommit,

5. rätten enligt artikel 82 i EU:s dataskyddsförordning och 7 kap. 1 §

lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds-
förordning till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med
denna lag, och

6. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande

av uppgifter på medium för automatiserad behandling.

I 6 kap. 2 § och 7 kap. 3 § finns ytterligare bestämmelser om vilken infor-

mation som ska lämnas i vissa fall.

10 kap.
2 §
2 Inspektionen för vård och omsorgs beslut om att avslå en ansökan om
förstöring av en patientjournal enligt 8 kap. 4 § första stycket, samt i fråga
om omhändertagande eller återlämnande av patientjournaler enligt 9 kap. 1
och 2 §§, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut en-

ligt 8 kap. 2 § andra stycket gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7–11 §§ offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400).

2 Senaste lydelse 2012:954. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

2018:447

background image

4

SFS

Övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

2018:447

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.