SFS 1994:958 Lag om ändring i patientjournallagen (1985:562)

SFS 1994_958 Lag om ändring i patientjournallagen (1985_562)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:958
Utkom från trycket
den 27 juni 1994

Lag
om ändring i patientjournallagen (1985:562);

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 och 16 §§ patientjournallagen

(1985: 562) skall ha följande lydelse.

6 § Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas eller göras oläsliga i
andra fall än som avses i 17 §. Vid rättelse av en felaktighet skall det anges
när rättelsen har skett och vem som har gjort den.

16 §2 En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård skall på

begäran av patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom för
läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat

följer av 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1994:953) om
åligganden för personal inom hälso- och sjukvården.

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prö-

vas av den som är ansvarig för patientjournalen. Anser denne att journal-
handlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, skall han genast med

eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för prövning.

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt andra stycket

gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7§ sekretesslagen
(1980:100).

1

Prop. 1993/94: 149, bet. 1993/94:SoU26, rskr. 1993/94:410.

2

Senaste lydelse 1992:459.

1946

background image

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

BO KÖNBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

SFS 1994:958

1947

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.