SFS 2019:1299 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

SFS2019-1299.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Utfärdad den 19 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 §, 3 kap. 3 § och 6 kap. 3 §
patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
2 I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30), tandvårdslagen
(1985:125), lagen (1991:1128) om psy-
kiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129)
om rättspsykiatrisk vård, smittskydds-
lagen (2004:168), lagen (1972:119) om
fastställande av könstillhörighet i vissa
fall, lagen (2006:351) om genetisk inte-
gritet m.m., lagen (2018:744) om försäk-
ringsmedicinska utredningar, lagen
(2019:1297) om koordineringsinsatser för
sjukskrivna patienter samt den upphävda
lagen (1944:133) om kastrering.

Journalhandling

Framställning i skrift eller bild samt upp-
tagning som kan läsas, avlyssnas eller på
annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel och som upprättas eller in-
kommer i samband med vården av en pa-
tient och som innehåller uppgifter om pa-
tientens hälsotillstånd eller andra per-
sonliga förhållanden eller om vidtagna
eller planerade vårdåtgärder.

Patientjournal

En eller flera journalhandlingar som rör
samma patient.

1 Prop. 2019/20:1, utg.omr. 10, bet. 2019/20:SfU1, rskr. 2019/20:125.

2 Senaste lydelse 2018:747.

SFS

2019:1299

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1299

Sammanhållen journalföring

Ett elektroniskt system, som gör det möj-
ligt för en vårdgivare att ge eller få
direktåtkomst till personuppgifter hos en
annan vårdgivare.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och kommun i
fråga om sådan hälso- och sjukvård som
myndigheten, regionen eller kommunen
har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt
annan juridisk person eller enskild nä-
ringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvård (privat vårdgivare).

3 kap.
3 §
3 Skyldig att föra en patientjournal är

1. den som enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitima-

tion eller särskilt förordnande att utöva ett visst yrke,

2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som

annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den
allmänna hälso- och sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom den
enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare,

3. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför samma slags arbets-

uppgifter inom den allmänna hälso- och sjukvården som en hälso- och sjuk-
vårdskurator, och

4. den som utför insatser enligt lagen (2019:1297) om koordineringsin-

satser för sjukskrivna patienter.

6 kap.
3 §
4 För att en vårdgivare ska få behandla uppgifter som en annan vård-
givare gjort tillgängliga i systemet med sammanhållen journalföring enligt
2 § femte stycket krävs att

1. uppgifterna rör en patient som det finns en aktuell patientrelation med,
2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller be-

handla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården,
eller för att bedöma behovet av eller utföra insatser enligt lagen (2019:1297)
om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter, och

3. patienten samtycker till det.
Vårdgivaren får även behandla sådana uppgifter om
1. uppgifterna rör en patient som det finns eller har funnits en patient-

relation med,

2. uppgifterna kan antas ha betydelse för att utfärda ett sådant intyg som

avses i 3 kap. 16 §, och

3. patienten samtycker till det.
För att en vårdgivare ska få behandla sådana uppgifter som en vårdnads-

havare inte har rätt att spärra enligt 2 § fjärde stycket andra meningen krävs
att förutsättningarna enligt första stycket 1 och 2 eller andra stycket 1 och 2
är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2020.

3 Senaste lydelse 2018:1127.

4 Senaste lydelse 2014:829.

background image

3

SFS

2019:1299

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.