SFS 1998:534 Lag om ändring i patientjournallagen (1985:562)

980534.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientjournallagen (1985:562);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 och 16 §§ patientjournallagen

(1985:562) skall ha följande lydelse.

9 §

2

Skyldig att föra patientjournal är

1. den som enligt 3 kap. lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso-

och sjukvårdens område

har legitimation eller särskilt förordnande att utöva

visst yrke,

2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som

annars bara skall utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den
allmänna hälso- och sjukvården eller sådana arbetsuppgifter inom den en-
skilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare,

3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården.
Var och en som för patientjournal svarar för sina uppgifter i journalen.

16 §

3

En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård skall på begä-

ran av patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom för läsning eller
avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av
2 kap. 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om yrkes-
verksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prövas

av den som är ansvarig för patientjournalen. Anser denne att journalhand-
lingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, skall han genast med eget
yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för prövning.

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt andra stycket

gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen
(1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

1

Prop. 1997/98:109, bet. 1997/98:SoU22, rskr. 1997/98:290.

2

Senaste lydelse 1992:1566.

3

Senaste lydelse 1994:958.

SFS 1998:534

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

2

SFS 1998:534

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.