SFS 1998:544 Lag om vårdregister

980544.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vårdregister;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Den som bedriver vård får utföra automatiserad behandling av person-

uppgifter i vårdregister.

Med vård enligt denna lag avses vård enligt hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt smittskydd
enligt smittskyddslagen (1988:1472).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 §

Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats

med stöd härav, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av
personuppgifter för vårdregister.

Ändamål

3 §

Personuppgifter i ett vårdregister får behandlas för dokumentation av

vården av patienter eller för sådan administration som rör patienter och som
syftar till att bereda vård i enskilda fall.

Behandling av personuppgifter får även utföras för den ekonomiadminis-

tration som föranleds av vård i enskilda fall.

4 §

Personuppgifter i ett vårdregister får, utöver vad som anges i 3 §, be-

handlas för följande ändamål:

1. framställning av statistik,
2. uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration på verk-

samhetsområdet, och

3. uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning.

1

Prop. 1997/98:108, bet. 1997/98:SoU23, rskr. 1997/98:291.

SFS 1998:544

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

2

SFS 1998:544

Innehåll

5 §

Ett vårdregister får endast innehålla de uppgifter som enligt lag eller

annan författning skall antecknas i en patientjournal. Registret får dock även
innehålla andra uppgifter som antecknas i och för vården av patienter samt
uppgifter som behövs för sådan administration som avses i 3 § andra stycket.

Samkörning

6 §

Uppgifter om en patient som behövs för vård av denne samt uppgifter

som behövs för den ekonomiadministration som föranleds av den aktuella
vården får hämtas till ett vårdregister från andra vårdregister genom samkör-
ning. Dessutom får uppgifter om patientens folkbokföringsadress hämtas till
registret genom samkörning.

Sökbegrepp

7 §

Personuppgifter som avses i 13 eller 21

§ personuppgiftslagen

(1998:204) får inte användas som sökbegrepp i ett vårdregister. Inte heller
får uppgifter om att någon fått ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjäns-
ten eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen (1989:529) användas
som sökbegrepp.

Det är trots förbudet i första stycket tillåtet att som sökbegrepp använda

uppgifter om sjukdom och hälsotillstånd samt uppgifter om att någon varit
föremål för tvångsingripande enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk
tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Direktåtkomst

8 §

Endast den som för de ändamål som anges i 3 och 4 §§ behöver till-

gång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete får ha direktåtkomst till
uppgifter i ett vårdregister. Åtkomsten får endast avse de uppgifter som be-
hövs för arbetets utförande.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

9 §

Personuppgifter i ett vårdregister får lämnas ut på medium för automa-

tiserad behandling endast om de skall användas för de ändamål som anges i
3 och 4 §§ eller för forskningsändamål.

Bevarande och gallring

10 §

Utöver vad som följer av personuppgiftslagen (1998:204) finns sär-

skilda bestämmelser om bevarande och gallring i patientjournallagen
(1985:562).

Information

11 §

Den som är personuppgiftsansvarig för ett vårdregister skall se till att

den registrerade får information om behandlingen.

background image

3

SFS 1998:544

Informationen skall innehålla upplysningar om
1. vem som är personuppgiftsansvarig,
2. ändamålet med registret,
3. vilken typ av uppgifter som ingår i registret,
4. den uppgiftsskyldighet som följer av lagen (1998:543) om hälsodatare-

gister,

5. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för registret,
6. rätten att ta del av uppgifter enligt 26

§ personuppgiftslagen

(1998:204),

7. rätten till rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter,
8. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i strid med

denna lag,

9. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och utlämnande

av uppgifter på medium för automatiserad behandling,

10. vad som gäller i fråga om bevarande och gallring, samt
11. om registreringen är frivillig eller inte.

Sekretess

12 §

För utlämnande av personuppgifter från ett vårdregister gäller de be-

gränsningar som följer av sekretesslagen (1980:100), patientjournallagen
(1985:562), lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och
sjukvården och lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården.

Rättelse

13 §

Personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om den personupp-

giftsansvariges skyldighet att på begäran av den registrerade rätta, blockera
eller utplåna personuppgifter och att underrätta tredje man, till vilken upp-
gifterna har lämnats ut, skall gälla även då personuppgifter behandlats i strid
med denna lag. Detta gäller dock inte om åtgärderna skulle strida mot be-
stämmelserna i patientjournallagen (1985:562).

Skadestånd

14 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd

gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

MAJ-INGER KLINGVALL
(Socialdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.