SFS 2002:298 Lag om ändring i patientjournallagen (1985:562)

020298.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientjournallagen (1985:562);

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 16 §§ patientjournallagen

(1985:562) skall ha följande lydelse.

3 §

2

En patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs för en god

och säker vård av patienten.

Uppgifterna skall föras in i journalen så snart det kan ske.
Om uppgifterna föreligger, skall en patientjournal alltid innehålla
1. uppgift om patientens identitet,
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställ-

ningstaganden som gjorts om val av behandlingsalternativ och om möjlighe-
ten till en förnyad medicinsk bedömning,

6. uppgift om information och samtycke som har lämnats enligt lagen

(2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Patientjournalen skall vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en

viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

En journalanteckning skall om inte synnerligt hinder möter signeras av

den som svarar för uppgiften.

16 §

3

En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård skall på begä-

ran av patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för
läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat
följer av 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531)
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

En journalhandling som rör en viss patient skall också lämnas ut på begä-

ran av den som fått tillgång till kodat humanbiologiskt material om den pa-
tienten från en biobank enligt 4 kap. 1 § lagen (2002:297) om biobanker i
hälso- och sjukvården m.m., om patienten samtyckt till utlämnandet. I fråga
om vissa känsliga personuppgifter finns föreskrifter i personuppgiftslagen
(1998:204).

1

Prop. 2001/02:44, bet. 2001/02:SoU9, rskr. 2001/02:254.

2

Senaste lydelse 1998:1662.

3

Senaste lydelse 1998:534.

SFS 2002:298

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

background image

2

SFS 2002:298

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första och andra

stycket prövas av den som är ansvarig för patientjournalen. Anser denne att
journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, skall han eller
hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för pröv-
ning.

Ifråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt tredje stycket

gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen
(1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.