SFS 2021:365 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

SFS2021-365.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Utfärdad den 12 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 6 kap. 1 § patientdata-
lagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
2 I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck

Betydelse

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälso- och sjuk-
vårdslagen (2017:30), tandvårdslagen
(1985:125), lagen (1991:1128) om
psykiatrisk

tvångsvård,

lagen

(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
smittskyddslagen

(2004:168),

lagen

(1972:119) om fastställande av könstill-
hörighet i vissa fall, lagen (2006:351) om
genetisk integritet m.m., lagen (2018:744)
om försäkringsmedicinska utredningar,
lagen (2019:1297) om koordineringsin-
satser för sjukskrivna patienter, lagen
(2021:363) om estetiska kirurgiska in-
grepp och estetiska injektionsbehand-
lingar samt den upphävda lagen
(1944:133) om kastrering.

Journalhandling

Framställning i skrift eller bild samt upp-
tagning som kan läsas, avlyssnas eller på
annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel och som upprättas eller in-
kommer i samband med vården av en
patient och som innehåller uppgifter om
patientens hälsotillstånd eller andra per-
sonliga förhållanden eller om vidtagna
eller planerade vårdåtgärder.

1 Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274.
2 Senaste lydelse 2019:1299.

SFS

2021:365

Publicerad
den

13 maj 2021

background image

2

SFS

2021:365

Patientjournal

En eller flera journalhandlingar som rör
samma patient.

Sammanhållen journalföring

Ett elektroniskt system, som gör det möj-
ligt för en vårdgivare att ge eller få
direktåtkomst till personuppgifter hos en
annan vårdgivare.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och kommun i
fråga om sådan hälso- och sjukvård som
myndigheten, regionen eller kommunen
har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt
annan juridisk person eller enskild
näringsidkare som bedriver hälso- och
sjukvård (privat vårdgivare).

6 kap.
1 §
3 En vårdgivare får, under de förutsättningar som anges i 2 §, ha direkt-
åtkomst till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare för ändamål
som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2.

En vårdgivare får inte ha direktåtkomst till personuppgifter som behand-

las av en annan vårdgivare i en utredning enligt lagen (2018:744) om försäk-
ringsmedicinska utredningar. I den lagen finns särskilda bestämmelser om
direktåtkomst vid sådana utredningar.

En vårdgivare får inte ha direktåtkomst till personuppgifter som behand-

las av en annan vårdgivare i verksamhet som omfattas av lagen (2021:363)
om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. I den
lagen finns särskilda bestämmelser om direktåtkomst vid sådan verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2018:747.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.