SFS 2023:167 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

SFS2023-167.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Utfärdad den 30 mars 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om patientdatalagen (2008:355)

dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 4 § och 7 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 5 kap. 7 §, och närmast före 5 kap.

7 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
3 §
2 I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck

Betydelse

Antalsberäkning inför
klinisk forskning

Beräkning som på förfrågan av forskare in-
för planerad klinisk forskning görs av hur
många personer som uppfyller vissa i förväg
uppställda kriterier och som därmed kan
komma att omfattas av forskningen.

Hälso- och sjukvård

Verksamhet som avses i hälso- och sjuk-
vårdslagen

(2017:30),

tandvårdslagen

(1985:125), lagen (1991:1128) om psykia-
trisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen
(2004:168), lagen (1972:119) om faststäl-
lande av könstillhörighet i vissa fall, lagen
(2006:351) om genetisk integritet m.m.,
lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska
utredningar, lagen (2019:1297) om ko-
ordineringsinsatser för sjukskrivna patien-
ter, lagen (2021:363) om estetiska kirur-
giska ingrepp och estetiska injektionsbe-
handlingar samt den upphävda lagen
(1944:133) om kastrering.

Journalhandling

Framställning i skrift eller bild samt upptag-
ning som kan läsas, avlyssnas eller på annat
sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpme-
del och som upprättas eller inkommer i sam-
band med vården av en patient och som
innehåller uppgifter om patientens hälsotill-

1 Prop. 2022/23:31, bet. 2022/23:SoU23, rskr. 2022/23:152.
2 Senaste lydelse 2022:915.

SFS

2023:167

Publicerad
den

4 april 2023

background image

SFS

2023:167

2

stånd eller andra personliga förhållanden
eller om vidtagna eller planerade vårdåtgär-
der.

Patientjournal

En eller flera journalhandlingar som rör
samma patient.

Vårdgivare

Statlig myndighet, region och kommun i
fråga om sådan hälso- och sjukvård som
myndigheten, regionen eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan
juridisk person eller enskild näringsidkare
som bedriver hälso- och sjukvård (privat
vårdgivare).

2 kap.
4 §
Personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det
behövs för

1. att fullgöra de skyldigheter som anges i 3 kap. och upprätta annan

dokumentation som behövs i och för vården av patienter,

2. administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda

fall eller som annars föranleds av vård i enskilda fall,

3. att upprätta annan dokumentation som följer av lag, förordning eller

annan författning,

4. att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verk-

samheten,

5. administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verk-

samheten,

6. att framställa statistik om hälso- och sjukvården, eller
7. antalsberäkning inför klinisk forskning.
I 7 kap. 4 och 5 §§ finns särskilda bestämmelser om ändamålen med

behandling av personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister.

5 kap.
Utlämnande av resultatet efter antalsberäkning inför klinisk forskning

7 § Resultatet av antalsberäkning inför klinisk forskning får lämnas ut till
den som gjort förfrågan endast i form av uppgift om det antal personer som
uppfyller de i förväg uppställda kriterierna. Resultatet får anges med ett
exakt antal eller som ett intervall.

7 kap.
5 §
3 Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 4 § får
också behandlas för ändamålen

1. framställning av statistik,
2. antalsberäkning inför klinisk forskning,
3. forskning inom hälso- och sjukvården,
4. utlämnande till den som ska använda uppgifterna för ändamål som

anges i 1 och 3 eller i 4 §, och

5. fullgörande av någon annan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller

förordning än den som anges i 6 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

3 Senaste lydelse 2009:525.

background image

SFS

2023:167

3

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023.

På regeringens vägnar

ACKO ANKARBERG JOHANSSON

Sarah Cagnell
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.