SFS 1998:1662 Lag om ändring i patientjournallagen (1985:562)

981662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientjournallagen (1985:562);

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § patientjournallagen (1985:562)

skall ha följande lydelse.

3 §

En patientjournal skall innehålla de uppgifter som behövs för en god

och säker vård av patienten. Uppgifterna skall föras in i journalen så snart
det kan ske.

Om uppgifterna föreligger, skall en patientjournal alltid innehålla
1. uppgift om patientens identitet,
2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
5. uppgift om den information som lämnats till patienten och om de ställ-

ningstaganden som gjorts om val av behandlingsalternativ och om möjlighe-
ten till en förnyad medicinsk bedömning.

Patientjournalen skall vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en

viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.

En journalanteckning skall om inte synnerligt hinder möter signeras av

den som svarar för uppgiften.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.

SFS 1998:1662

Utkom från trycket
den 18 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.