SFS 2010:677 Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

100677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientdatalagen (2008:355);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 3 §, 5 kap. 2 § och 8 kap.

2 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

3 kap.

3 §

Skyldig att föra en patientjournal är

1. den som enligt 4 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) har legitimation

eller särskilt förordnande att utöva visst yrke,

2. den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som

annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den
allmänna hälso- och sjukvården eller utför sådana arbetsuppgifter inom den
enskilda hälso- och sjukvården som biträde åt legitimerad yrkesutövare, och

3. den som är verksam som kurator i den allmänna hälso- och sjukvården.

5 kap.

2 §

I patientsäkerhetslagen (2010:659) finns bestämmelser som begränsar

möjligheten att lämna ut uppgifter från den enskilda hälso- och sjukvården.

8 kap.

2 §

2

En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård ska på begäran

av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhan-
dahållas honom eller henne för att läsas eller skrivas av på stället eller i av-
skrift eller kopia, om inte annat följer av 6 kap. 12 § eller 13 § första stycket
patientsäkerhetslagen (2010:659).

Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första stycket prövas

av den som är ansvarig för journalhandlingen. Anser den ansvarige att jour-
nalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, ska han eller hon
genast med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för prövning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2008:958.

SFS 2010:677

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

2

SFS 2010:677

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.