SFS 2014:290 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

140290.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 b, 3 b och 18 b §§ hälso- och sjuk-

vårdslagen (1982:763)

2 ska ha följande lydelse.

2 b §

3

Patienten ska ges individuellt anpassad information om

1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling och de

hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,

3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt

finansierade hälso- och sjukvården, samt

4. vårdgarantin.
Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas till

en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till patienten
eller någon närstående om det finns hinder för detta i 25 kap. 6 eller 7 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 6 kap. 12 § andra stycket
eller 13 § första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659).

3 b §

4

Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller

som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadig-
varande vistas där,

1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva

och hörselskadade.

Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och

hjälpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 b §.
Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som
arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel ska

planeras i samverkan med den enskilde. Av planen ska planerade och beslu-
tade insatser framgå.

När det finns olika hjälpmedel tillgängliga ska landstinget ge den enskilde

möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska

1 Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19, rskr. 2013/14:224.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 2010:662.

4 Senaste lydelse 2000:356.

SFS 2014:290

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:290

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

tillhandahålla det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till den enskildes be-
hov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

18 b §

5

Kommunen ska i samband med sådan hälso- och sjukvård som av-

ses i 18 § första–tredje styckena erbjuda även habilitering, rehabilitering och
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Landstinget får även utan samband med överlåtelse av ansvar för hälso-

och sjukvård enligt 18 § träffa överenskommelse med en kommun inom
landstinget om att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning.

Vad som sägs i 3 b § tredje stycket gäller även i fråga om habilitering,

rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som
ombesörjs av en kommun.

När det finns olika hjälpmedel tillgängliga ska kommunen ge den enskilde

möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Kommunen ska
tillhandahålla det valda hjälpmedlet, om det med hänsyn till den enskildes be-
hov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

5 Senaste lydelse 2000:356.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.