SFS 2014:822 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

140822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

dels att 2 d § ska upphöra att gälla,
dels att 2 a–2 c, 3 a, 3 b, 3 g, 4, 5, 7, 18 a och 18 b §§ ska ha följande

lydelse.

2 a §

3

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en

god vård. Detta innebär att den ska särskilt

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,

2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsperso-

nalen,

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården.
Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt.
Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är

uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotill-
stånd.

2 b §

4

Patienten och dennes närstående ska ges information enligt vad som

anges i 3 kap. patientlagen (2014:821).

2 c §

5

Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa.

3 a §

6

Landstinget ska ge patienten möjlighet att välja behandlingsalternativ

enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

Landstinget ska ge patienten möjlighet att få en ny medicinsk bedömning

enligt vad som anges i 8 kap. 1 § patientlagen.

1 Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

Senaste lydelse av 2 d § 1998:1660.

3 Senaste lydelse 2006:493.

4 Senaste lydelse 2014:290. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 1998:1660.

6 Senaste lydelse 2010:243.

SFS 2014:822

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:822

3 b §

7

Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller

som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadig-
varande vistas där,

1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva

och hörselskadade.

Landstingets ansvar omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och

hjälpmedel som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 b §.
Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som
arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av hjälpmedel ska

planeras i samverkan med den enskilde. Av planen ska planerade och beslu-
tade insatser framgå.

Landstinget ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad

som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (2014:821).

3 g §

8

Landstinget ska erbjuda vårdgaranti åt dem som omfattas av lands-

tingets ansvar enligt 3 eller 3 c §. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om
att den enskilde inom viss tid får

1. kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),
2. besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti),
3. besöka den specialiserade vården (besöksgaranti), och
4. planerad vård (behandlingsgaranti).
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om de tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld
samt föreskrifter i övrigt om vårdgarantins innehåll.

4 §

9

Om någon som vistas inom landstinget utan att vara bosatt där behöver

omedelbar hälso- och sjukvård, ska landstinget erbjuda sådan vård.

Landstinget ska erbjuda öppen vård åt dem som omfattas av ett annat

landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Dessa patienter omfattas inte av
landstingets vårdgaranti. I övrigt ska vården ges på samma villkor som dem
som gäller för de egna invånarna.

Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjuk-

vård enligt 3 § svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten
ges med stöd av andra stycket. Detta gäller dock inte om det landstinget stäl-
ler krav på remiss för vården och dessa remissregler inte följs.

Ett landsting får också i andra fall erbjuda hälso- och sjukvård åt den som

omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård, om lands-
tingen kommer överens om det.

Särskilda bestämmelser om hälso- och sjukvård finns i lagen (2008:344)

om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. och lagen (2013:407) om hälso-
och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga till-
stånd.

7 Senaste lydelse 2014:290.

8 Senaste lydelse 2010:243.

9 Senaste lydelse 2013:408.

background image

3

SFS 2014:822

5 §

10

För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning ska det

finnas sjukhus. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. Annan
hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården ska som en del av den
öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrup-
per svara för behovet av sådan grundläggande medicinsk behandling, om-
vårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens
medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.

Landstinget ska organisera primärvården så att alla som omfattas av lands-

tingets ansvar för hälso- och sjukvård kan välja utförare av hälso- och sjuk-
vårdstjänster samt få tillgång till och välja en fast läkarkontakt (vårdvals-
system). Landstinget får inte begränsa den enskildes val till ett visst geogra-
fiskt område inom landstinget.

Landstinget ska utforma vårdvalssystemet så att alla utförare behandlas

lika, om det inte finns skäl för något annat. Ersättningen från landstinget till
utförare inom ett vårdvalssystem ska följa den enskildes val av utförare.

När landstinget beslutat att införa ett vårdvalssystem ska lagen (2008:962)

om valfrihetssystem tillämpas.

7 §

11

Landstinget ska planera sin hälso- och sjukvård med utgångspunkt i

behovet av vård hos dem som omfattas av landstingets ansvar för hälso- och
sjukvård.

Planeringen ska avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av privata

och andra vårdgivare.

Landstinget ska även planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrof-

medicinsk beredskap upprätthålls.

18 a §

12

Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja behandlings-

alternativ inom sådan hälso- och sjukvård som avses i 18 § första–tredje
styckena enligt vad som anges i 7 kap. 1 § patientlagen (2014:821).

18 b §

13

Kommunen ska i samband med sådan hälso- och sjukvård som av-

ses i 18 § första–tredje styckena erbjuda även habilitering, rehabilitering och
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning.

Landstinget får även utan samband med överlåtelse av ansvar för hälso-

och sjukvård enligt 18 § träffa överenskommelse med en kommun inom
landstinget om att kommunen ska ha ansvar för hjälpmedel för personer med
funktionsnedsättning.

Vad som sägs i 3 b § tredje stycket gäller även i fråga om habilitering,

rehabilitering och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som
ombesörjs av en kommun.

Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad

som anges i 7 kap. 2 § patientlagen (2014:821).

10 Senaste lydelse 2009:140.

11 Senaste lydelse 2002:452.

12 Senaste lydelse 1998:1660. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

13 Senaste lydelse 2014:290.

background image

4

SFS 2014:822

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelsen i 4 § andra stycket gäller inte vård som ges enligt avtal

om hälso- och sjukvårdstjänster som landstinget träffat med vårdgivare före
lagens ikraftträdande, så länge avtalet gäller. Efter ikraftträdandet får ett
sådant avtal inte förlängas utan att 4 § andra stycket beaktas.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.