640742.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�R FATTNINGSSAMLING

1964 ⬢ Nr 742 och 743

Utkom från trycket d en 11 dec. 1964

Nr 742

Lag

om ändrad lydelse av 3 § sjnkvåidslagen den 6 juni 1962 (nr 242);

given Slockholms slotl den 27 noyem&er 1964.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Yendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott f örordna som följer.

3 §.

Landstingskommun åligger

försorg härom.

Enahanda skyldighet

över vårdplatser.

Landstingskommun skall tillse, att inom sjukvårdsområdet finnes ända­

målsenlig organisation för transport till och från sjukhus eller läkare av

personer, vilkas tillstånd kräver att transporten utföres med fordon, som

är inrättat för ändamålet.

Denna lag träder i la-aft den 1 januari 1965.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso ha va Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl, sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 november 1964.

GUSTAFADOLF

(L. S.)

(Socialdepartementet)

STON ASPLING

' Prop. 1961:159; L»U 66; Rskr 330.

456 648000. Svensk författningssamling 196^, Nr 742 och 745

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.