SFS 2017:615 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientlag (2014:821) / SFS 2017:615 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)
170615.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientlagen (2014:821);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i patientlagen (2014:821) ska

införas en ny paragraf, 3 kap. 2 b §, av följande lydelse.

3 kap.

2 b §

En patient som skrivs ut från sluten vård ska få sammanfattande infor-

mation om den vård och behandling som getts under vårdtiden, om avsikten
är att patienten ska få insatser från socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård
eller den landstingsfinansierade öppna vården. Om information finns tillgäng-
lig, ska patienten även få uppgifter om vem som är patientens fasta vårdkon-
takt, tidpunkt för när samordnad individuell planering avses genomföras och
uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter utskrivningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326.

SFS 2017:615

Utkom från trycket
den 30 juni 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.