SFS 2018:554 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientlag (2014:821) / SFS 2018:554 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)
SFS2018-554.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientlagen (2014:821)

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 § patientlagen (2014:821)
ska ha följande lydelse.

2 kap.
3 §
2 Enligt 9 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska patienter
erbjudas en vårdgaranti. Den ska innehålla en försäkran om att den enskilde
inom viss tid får

1. kontakt med primärvården,
2. en medicinsk bedömning av läkare eller annan legitimerad hälso- och

sjukvårdspersonal inom primärvården,

3. besöka den specialiserade vården, och
4. planerad vård.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:83, bet. 2017/18:SoU22, rskr. 2017/18:294.

2 Senaste lydelse 2017:66.

SFS

2018:554

Publicerad
den

30 maj 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.