SFS 1997:142 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

SFS 1997_142 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982_763)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

187

SFS 1997:142
Utkom från trycket
den 29 april 1997

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763);

utfärdad den 17 april 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 2 a §§ hälso- och sjukvårds-

lagen (1982:763)2 skall ha följande lydelse.

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika
villkor för hela befolkningen.

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso-
och sjukvård skall ges företräde till vården.

2 a §3 Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på
en god vård. Detta innebär att den skall särskilt

1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vår-

den och behandlingen,

2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsperso-

nalen.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och ge-

nomföras i samråd med patienten.

Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte

är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälso-

tillstånd. Patienten skall ges upplysningar om detta tillstånd och om de be-
handlingsmetoder som står till buds. Om upplysningarna inte kan lämnas till
patienten skall de i stället lämnas till en närstående till patienten. Upplys-
ningar får dock inte lämnas till patienten eller någon närstående i den mån
det finns hinder för detta i 7 kap. 3 § eller 6 § sekretesslagen (1980:100) eller

i 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1994:953) om åligganden
för personal inom hälso- och sjukvården.

1

Prop. 1996/97:60, bet. 1996/97:SoU 14, rskr. 1996/97:186.

2

Lagen omtryckt 1992:567.

3

Senaste lydelse 1994:957.

background image

188

SFS 1997:142

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.