SFS 2006:192 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

060192.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 23 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 a § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2 skall ha följande lydelse.

2 a §

3

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på

en god vård. Detta innebär att den skall särskilt

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,

2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsperso-

nalen.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och

genomföras i samråd med patienten.

Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte

är uppenbart obehövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälso-
tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2005/06:50, bet. 2005/06:SoU13, rskr. 2005/06:178.

2 Lagen omtryckt 1992:567.

3 Senaste lydelse 1998:1659.

SFS 2006:192

Utkom från trycket
den 4 april 2006

1* SFS 2006:192–198

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.