SFS 2022:272 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientlag (2014:821) / SFS 2022:272 Lag om ändring i patientlagen (2014:821)
SFS2022-272.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientlagen (2014:821)

Utfärdad den 13 april 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 2 §, 6 kap. 3 § och 9 kap. 1 §
patientlagen (2014:821) ska ha följande lydelse.

3 kap.
2 §
2 Patienten ska även få information om

1. möjligheten att välja behandlingsalternativ samt vårdgivare och ut-

förare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård,

2. regionens elektroniska system för listning av patienter hos utförare,
3. möjligheten att välja och få tillgång till en fast läkarkontakt,
4. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt,
5. vårdgarantin, och
6. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett

annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i
Schweiz.

6 kap.
3 §
Patienten ska få möjlighet att välja och få tillgång till en fast läkar-
kontakt hos den utförare inom primärvården som patienten valt genom list-
ning enligt 7 kap. 3 a § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

9 kap.
1 §
3 En patient som omfattas av en regions ansvar för hälso- och sjukvård
ska inom eller utom denna region få möjlighet att välja utförare av offentligt
finansierad öppen vård.

Bestämmelser om val av utförare inom primärvården genom listning finns

i 7 kap. 3 a och 3 b §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Sarah Cagnell
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:72, bet. 2021/22:SoU22, rskr. 2021/22:225.
2 Senaste lydelse 2016:658.
3 Senaste lydelse 2019:964.

SFS

2022:272

Publicerad
den

20 april 2022

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.