SFS 2010:243 Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

100243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763);

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

2

dels att 27 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 27 § ska utgå,
dels att 2 b och 3 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 3 g–3 i och 29 a §§, av

följande lydelse.

2 b §

3

Patienten ska ges individuellt anpassad information om

1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns,
3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt fi-

nansierade hälso- och sjukvården, samt

4. vårdgarantin.
Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas

till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till pa-
tienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 25 kap. 6 eller
7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 2 kap. 8 § andra
stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på häl-
so- och sjukvårdens område.

3 a §

4

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstäm-

melse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten
möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska
ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella
sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som
befogat.

Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjuk-

dom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en för-
nyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningstagandet kan inne-

1 Prop. 2009/10:67, bet. 2009/10:SoU7, rskr. 2009/10:212.

2 Lagen omtryckt 1992:567.
Senaste lydelse av
27 § 1996:787
rubriken närmast före 27 § 1996:787.

3 Senaste lydelse 2009:430.

4 Senaste lydelse 1998:1660. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2010:243

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

2

SFS 2010:243

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

bära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida
livskvalitet. Patienten ska erbjudas den behandling den förnyade bedöm-
ningen kan ge anledning till.

3 g §

Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget vård-

garanti. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom
viss tid får

1. kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),
2. besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti),
3. besöka den specialiserade vården (besöksgaranti), och
4. planerad vård (behandlingsgaranti).
Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om de tidsperioder inom vilka vårdgarantin ska vara uppfylld
samt föreskrifter i övrigt om vårdgarantins innehåll.

3 h §

Om landstinget inte uppfyller besöksgarantin eller behandlings-

garantin enligt 3 g § första stycket 3 eller 4 ska landstinget se till att patien-
ten får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för patienten.

3 i §

Landstinget ska rapportera in uppgifter om väntetider till en nationell

databas.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om landstingets rapporteringsskyldighet.

29 a §

Verksamhetschefen ska säkerställa att patientens behov av trygghet,

kontinuitet, samordning och säkerhet i vården tillgodoses. Om det är nöd-
vändigt för att tillgodose dessa behov, eller om en patient begär det, ska
verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.