SFS 2013:276 Lag om ändring i lagen (2012:957) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2013:276 Lag om ändring i lagen (2012:957) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
130276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2012:957) om ändring i
patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 8 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen

(2010:659)

dels att 10 kap. 1 § lagen i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:957)

om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (2012:957) om ändring i

nämnda lag ska införas en ny punkt, 3, av följande lydelse.

10 kap.

1 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet påbörjar, flyttar eller väsent-

ligt ändrar en verksamhet som omfattas av tillsyn enligt denna lag utan att ha
gjort föreskriven anmälan enligt 2 kap. 1 eller 2 § döms till böter.

3. För gärningar som avses i 10 kap. 1 och 2 §§ och som har begåtts före

ikraftträdandet gäller 2 kap. 1 och 2 §§ och 7 kap. 26�28 §§ i sin äldre ly-
delse.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204.

SFS 2013:276

Utkom från trycket
den 21 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.