SFS 2014:62 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

140062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 6 februari 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 15 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) ska ha följande lydelse.

10 kap.

15 §

2

Inspektionen för vård och omsorg är motpart till den yrkesutövare

som överklagat ansvarsnämndens eller en domstols slutliga beslut enligt
8 kap. 1–12 §§. Detta gäller dock endast om inte något annat följer av 7 § an-
dra stycket lagen (1975:1339) om justitiekanslerns tillsyn eller 7 § andra
stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.
2. Den tillämpas även för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:40, bet. 2013/14:SoU9, rskr. 2013/14:144.

2 Senaste lydelse 2012:957.

SFS 2014:62

Utkom från trycket
den 18 februari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.